Eating

Show Usage

Pronunciation of Eating  

English Meaning

The act of tasking food; the act of consuming or corroding.

  1. Suitable for being eaten, especially without cooking: good eating apples.
  2. Used in the ingestion of food, as at the table: eating utensils.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

തിന്നുക - Thinnuka ;പാഴാക്കുക - Paazhaakkuka | Pazhakkuka ;വ്യാപൃതനാകുക - Vyaapruthanaakuka | Vyapruthanakuka ;പയ്യെപ്പയ്യെ നശിപ്പിക്കുക - Payyeppayye Nashippikkuka ;ഊട്ടുപുര - Oottupura ;ജക്ഷണം - Jakshanam ;

ഖാദനം - Khaadhanam | Khadhanam ;ഭക്ഷിക്കല്‍ - Bhakshikkal‍ ;വീട്ടിലല്ലാതെ പുറത്തു നിന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുക - Veettilallaathe Puraththu Ninnu Bhakshanam Kazhikkuka | Veettilallathe Purathu Ninnu Bhakshanam Kazhikkuka ;ഭോക്ത്യ - Bhokthya ;കരണ്ടു തിന്നുക - Karandu Thinnuka ;ജമനം - Jamanam ;യുടെ അതിഥിയായിരിക്കുക - Yude Athithiyaayirikkuka | Yude Athithiyayirikkuka ;ക്ഷദനം - Kshadhanam ;ഇല്ലാതാകുക - Illaathaakuka | Illathakuka ;അശനം - Ashanam ;കഴിക്കുക - Kazhikkuka ;ഖാദ - Khaadha | Khadha ;ജംഭക - Jambhaka ;ഭക്ഷിക്കുക - Bhakshikkuka ;നിഗരണം - Nigaranam ;തിന്നു തീർക്കുക - Thinnu Theerkkuka ;തേഞ്ഞുപോകുക - Thenjupokuka ;ചമനം - Chamanam ;തീറ്റ - Theetta ;ഭക്ഷം - Bhaksham ;അദ - Adha ;നശിപ്പിക്കുക - Nashippikkuka ;ജഗ്ധം - Jagdham ;ഉപജോഷണം - Upajoshanam ;ചര്യ - Charya ;ഉണ്ണുക - Unnuka ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 66:17

"Those who sanctify themselves and purify themselves, To go to the gardens After an idol in the midst, eating swine's flesh and the abomination and the mouse, Shall be consumed together," says the LORD.


തോട്ടങ്ങളിൽ പോകേണ്ടതിന്നു നടുവനെ അനുകരിച്ചു തങ്ങളെ തന്നേ ശുദ്ധീകരിച്ചു വെടിപ്പാക്കുകയും പന്നിയിറച്ചി, അറെപ്പു, ചുണ്ടേലി എന്നിവയെ തിന്നുകയും ചെയ്യുന്നവർ‍ ഒരുപോലെ മുടിഞ്ഞുപോകും എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു


Matthew 11:19

The Son of Man came eating and drinking, and they say, "Look, a glutton and a winebibber, a friend of tax collectors and sinners!' But wisdom is justified by her children."


മുനഷ്യപുത്രൻ തിന്നും കുടിച്ചുംകൊണ്ടു വന്നു; തിന്നിയും കുടിയനുമായ മനുഷ്യൻ ; ചുങ്കക്കാരുടെയും പാപികളുടെയും സ്നേഹിതൻ എന്നു അവർ പറയുന്നു; ജ്ഞാനമോ തന്റെ പ്രവൃത്തികളാൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.”


Leviticus 13:55

Then the priest shall examine the plague after it has been washed; and indeed if the plague has not changed its color, though the plague has not spread, it is unclean, and you shall burn it in the fire; it continues eating away, whether the damage is outside or inside.


കഴുകിയശേഷം പുരോഹിതൻ വടു നോക്കേണം: വടു നിറം മാറാതെയും പരക്കാതെയും ഇരുന്നാൽ അതു അശുദ്ധം ആകുന്നു; അതു തീയിൽ ഇട്ടു ചുട്ടുകളയേണം; അതു അതിന്റെ അകത്തോ പുറത്തോ തിന്നെടുക്കുന്ന വ്രണം.


×

Found Wrong Meaning for Eating?

Name :

Email :

Details :×