Edification

Show Usage

Pronunciation of Edification  

   

English Meaning

The act of edifying, or the state of being edified; a building up, especially in a moral or spiritual sense; moral, intellectual, or spiritual improvement; instruction.

  1. Intellectual, moral, or spiritual improvement; enlightenment.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ശിക്ഷണം - Shikshanam
× ഉത്‌ബുദ്ധമാക്കുന്ന - Uthbuddhamaakkunna | Uthbudhamakkunna
× ഉപദേശം - Upadhesham

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Timothy 1:4

nor give heed to fables and endless genealogies, which cause disputes rather than godly edification which is in faith.


നീ എഫെസൊസിൽ താമസിക്കേണം എന്നു ഞാൻ മക്കെദൊന്യെക്കു പോകുമ്പോൾ അപേക്ഷിച്ചതുപോലെ ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നു.


1 Corinthians 14:3

But he who prophesies speaks edification and exhortation and comfort to men.


പ്രവചിക്കുന്നവനോ ആത്മികവർദ്ധനെക്കും പ്രബോധനത്തിന്നും ആശ്വാസത്തിന്നുമായി മനുഷ്യരോടു സംസാരിക്കുന്നു.


1 Corinthians 14:12

Even so you, since you are zealous for spiritual gifts, let it be for the edification of the church that you seek to excel.


അവ്വണ്ണം നിങ്ങളും ആത്മവരങ്ങളെക്കുറിച്ചു വാഞ്ഛയുള്ളവരാകയാൽ സഭയുടെ ആത്മിക വർദ്ധനെക്കായി സഫലന്മാർ ആകുവാൻ ശ്രമിപ്പിൻ .


×

Found Wrong Meaning for Edification?

Name :

Email :

Details :×