Pronunciation of Gave  

   

English Meaning

  1. Past tense of give.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× give എന്ന പദത്തിന്റെ ഭൂതകാലരൂപം - Give Enna Padhaththinte Bhoothakaalaroopam | Give Enna Padhathinte Bhoothakalaroopam
× തരിക - Tharika

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Chronicles 34:10

Then they put it in the hand of the foremen who had the oversight of the house of the LORD; and they gave it to the workmen who worked in the house of the LORD, to repair and restore the house.


അവർ അതു യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ വേലചെയ്യിക്കുന്ന മേൽവിചാരകന്മാരുടെ കയ്യിലും അവർ യഹോവയുടെ ആലയത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റം തീർത്തു നന്നാക്കുവാൻ ആലയത്തിൽ പണിചെയ്യുന്ന പണിക്കാർക്കും കൊടുത്തു.


Judges 1:15

So she said to him, "Give me a blessing; since you have given me land in the South, give me also springs of water." And Caleb gave her the upper springs and the lower springs.


അവൾ അവനോടു ഒരു അനുഗ്രഹം എനിക്കു തരേണമേ; നീ എന്നെ തെക്കൻ നാട്ടിലേക്കല്ലോ കൊടുത്തതു; നീരുറവുകളും എനിക്കു തരേണമേ എന്നു പറഞ്ഞു; കാലേബ് അവൾക്കു മലയിലും താഴ്വരയിലും നീരുറവുകൾ കൊടുത്തു.


1 Samuel 30:12

And they gave him a piece of a cake of figs and two clusters of raisins. So when he had eaten, his strength came back to him; for he had eaten no bread nor drunk water for three days and three nights.


അവർ അവന്നു ഒരു കഷണം അത്തിയടയും രണ്ടു ഉണക്കമുന്തിരിക്കുലയും കൊടുത്തു; അതു തിന്നപ്പോൾ അവന്നു ഉയിർവീണു; മൂന്നു രാവും മൂന്നു പകലും അവൻ ആഹാരം കഴിക്കയോ വെള്ളം കുടിക്കയോ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Gave?

Name :

Email :

Details :×