Pronunciation of Gave  

   

English Meaning

  1. Past tense of give.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× തരിക - Tharika
×
× give എന്ന പദത്തിന്റെ ഭൂതകാലരൂപം - Give Enna Padhaththinte Bhoothakaalaroopam | Give Enna Padhathinte Bhoothakalaroopam

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Genesis 30:35

So he removed that day the male goats that were speckled and spotted, all the female goats that were speckled and spotted, every one that had some white in it, and all the brown ones among the lambs, and gave them into the hand of his sons.


അന്നു തന്നേ അവൻ വരയും മറുവുമുള്ള മുട്ടാടുകളെയും പുള്ളിയും മറുവുമുള്ള പെൺകോലാടുകളെ ഒക്കെയും വെണ്മയുള്ളതിനെ ഒക്കെയും ചെമ്മരിയാടുകളിൽ കറുത്തനിറമുള്ളതിനെ ഒക്കെയും വേർതിരിച്ചു അവന്റെ പുത്രന്മാരുടെ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചു.


1 Kings 14:8

and tore the kingdom away from the house of David, and gave it to you; and yet you have not been as My servant David, who kept My commandments and who followed Me with all his heart, to do only what was right in My eyes;


രാജത്വം ദാവീദ് ഗൃഹത്തിൽനിന്നു കീറിയെടുത്തു നിനക്കുതന്നു; എങ്കിലും എന്റെ കല്പനകളെ പ്രമാണിക്കയും എനിക്കു പ്രസാദമുള്ളതു മാത്രം ചെയ്‍വാൻ പൂർണ്ണമനസ്സോടുകൂടെ എന്നെ അനുസരിക്കയും ചെയ്ത എന്റെ ദാസനായ ദാവീദിനെപ്പോലെ നീ ഇരിക്കാതെ


Luke 7:21

And that very hour He cured many of infirmities, afflictions, and evil spirits; and to many blind He gave sight.


ആ നാഴികയിൽ അവൻ വ്യാധികളും ദണ്ഡങ്ങളും ദുരാത്മാക്കളും പിടിച്ച പലരെയും സൌഖ്യമാക്കുകയും പല കുരുടന്മാർക്കും കാഴ്ച നലകുകയും ചെയ്തിട്ടു അവരോടു:


×

Found Wrong Meaning for Gave?

Name :

Email :

Details :×