Inane

Pronunciation of Inane  

English Meaning

Without contents; empty; void of sense or intelligence; purposeless; pointless; characterless; useless.

  1. One that lacks sense or substance: interrupting with inane comments; angry with my inane roommate.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

പാഴായ - പാഴായ ;നിസ്സാരത്വം - Nissaarathvam | Nissarathvam ;ശൂന്യമായി - Shoonyamaayi | Shoonyamayi ;ശൂന്യമായ - Shoonyamaaya | Shoonyamaya ;ചേതനയില്ലാത്ത - Chethanayillaaththa | Chethanayillatha ;വികലമായ - Vikalamaaya | Vikalamaya ;

പാഴായി - Paazhaayi | Pazhayi ;ബാലിശമായ - Baalishamaaya | Balishamaya ;ബോധമില്ലാത്ത - Bodhamillaaththa | Bodhamillatha ;ഒഴിവായി - Ozhivaayi | Ozhivayi ;ബാലിശത്വം - Baalishathvam | Balishathvam ;ബാലിശമായ - ബാലിശമായ ;പാഴായ - Paazhaaya | Pazhaya ;അർത്ഥശൂന്യമായ - Arththashoonyamaaya | Arthashoonyamaya ;ബോധമില്ലാത്ത - Bodhamillaaththa | Bodhamillatha ;അര്‍ത്ഥശൂന്യമായ - Ar‍ththashoonyamaaya | Ar‍thashoonyamaya ;ബാലിശപ്രസ്‌താവം - Baalishaprasthaavam | Balishaprasthavam ;നിരർത്ഥമായി - Nirarththamaayi | Nirarthamayi ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Inane?

Name :

Email :

Details :×