Inane

Pronunciation of Inane  

   

English Meaning

Without contents; empty; void of sense or intelligence; purposeless; pointless; characterless; useless.

  1. One that lacks sense or substance: interrupting with inane comments; angry with my inane roommate.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ബോധമില്ലാത്ത - Bodhamillaaththa | Bodhamillatha
× ബാലിശമായ - Baalishamaaya | Balishamaya
× ബാലിശമായ - ബാലിശമായ
× നിരർത്ഥമായി - Nirarththamaayi | Nirarthamayi
× നിസ്സാരത്വം - Nissaarathvam | Nissarathvam
× ബാലിശപ്രസ്‌താവം - Baalishaprasthaavam | Balishaprasthavam
× ഒഴിവായി - Ozhivaayi | Ozhivayi
× പാഴായ - Paazhaaya | Pazhaya
× ബോധമില്ലാത്ത - Bodhamillaaththa | Bodhamillatha
× പാഴായി - Paazhaayi | Pazhayi
× ശൂന്യമായ - Shoonyamaaya | Shoonyamaya
× ശൂന്യമായി - Shoonyamaayi | Shoonyamayi
× അർത്ഥശൂന്യമായ - Arththashoonyamaaya | Arthashoonyamaya
× അര്‍ത്ഥശൂന്യമായ - Ar‍ththashoonyamaaya | Ar‍thashoonyamaya
× പാഴായ - പാഴായ
× ബാലിശത്വം - Baalishathvam | Balishathvam
× വികലമായ - Vikalamaaya | Vikalamaya
× ചേതനയില്ലാത്ത - Chethanayillaaththa | Chethanayillatha

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Inane?

Name :

Email :

Details :×