Kidnapper

Show Usage

Pronunciation of Kidnapper  

   

English Meaning

  1. A person who kidnaps someone.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നയാള്‍ - Thattikkondupokunnayaal‍ | Thattikkondupokunnayal‍
× തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നയാൾ - Thattikkondupokunnayaal | Thattikkondupokunnayal
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Deuteronomy 24:7

"If a man is found kidnapping any of his brethren of the children of Israel, and mistreats him or sells him, then that kidnapper shall die; and you shall put away the evil from among you.


ആരെങ്കിലും തന്റെ സഹോദരന്മാരായ യിസ്രായേൽമക്കളിൽ ഒരുത്തനെ മോഷ്ടിച്ചു അവനോടു കാഠിന്യം പ്രവർത്തിക്കയോ അവനെ വിലെക്കു വിൽക്കയോ ചെയ്യുന്നതു കണ്ടാൽ മോഷ്ടാവു മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണം. ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽനിന്നു ദോഷം നീക്കിക്കളയേണം.


×

Found Wrong Meaning for Kidnapper?

Name :

Email :

Details :×