Pronunciation of Oxen  

   

English Meaning

  1. Plural of ox.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Numbers 7:8

and four carts and eight oxen he gave to the sons of Merari, according to their service, under the authority of Ithamar the son of Aaron the priest.


കെഹാത്യർക്കും അവൻ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല; അവരുടെ വേല വിശുദ്ധമന്ദിരം സംബന്ധിച്ചുള്ളതും തോളിൽ ചുമക്കുന്നതും ആയിരുന്നു.


Genesis 21:27

So Abraham took sheep and oxen and gave them to Abimelech, and the two of them made a covenant.


പിന്നെ അബ്രാഹാം അബീമേലെക്കിന്നു ആടുമാടുകളെ കൊടുത്തു; അവർ ഇരുവരും തമ്മിൽ ഉടമ്പടി ചെയ്തു.


Numbers 7:7

Two carts and four oxen he gave to the sons of Gershon, according to their service;


നാലുവണ്ടിയും എട്ടുകാളയെയും അവൻ മെരാർയ്യർക്കും പുരോഹിതനായ അഹരോന്റെ പുത്രൻ ഈഥാമാരിന്റെ കൈക്കീഴ് അവർക്കുംള്ള വേലെക്കു തക്കവണ്ണം കൊടുത്തു.


×

Found Wrong Meaning for Oxen?

Name :

Email :

Details :×