Pronunciation of Oxen  

   

English Meaning

  1. Plural of ox.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Corinthians 9:9

For it is written in the law of Moses, "You shall not muzzle an ox while it treads out the grain." Is it oxen God is concerned about?


“മെതിക്കുന്ന കാളെക്കു മുഖക്കൊട്ട കെട്ടരുതു” എന്നു മോശെയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ; ദൈവം കാളെക്കു വേണ്ടിയോ ചിന്തിക്കുന്നതു?


1 Kings 7:44

one Sea, and twelve oxen under the Sea;


ഒരു കടൽ, കടലിന്റെ കീഴെയുള്ള പന്ത്രണ്ടു കാള,


Numbers 7:7

Two carts and four oxen he gave to the sons of Gershon, according to their service;


നാലുവണ്ടിയും എട്ടുകാളയെയും അവൻ മെരാർയ്യർക്കും പുരോഹിതനായ അഹരോന്റെ പുത്രൻ ഈഥാമാരിന്റെ കൈക്കീഴ് അവർക്കുംള്ള വേലെക്കു തക്കവണ്ണം കൊടുത്തു.


×

Found Wrong Meaning for Oxen?

Name :

Email :

Details :×