Permanency

Pronunciation of Permanency  

   

English Meaning

  1. Permanence: tourists who were in awe of the permanency of the great pyramids of Egypt.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× സ്ഥിരമായ - Sthiramaaya | Sthiramaya
× സനാതനമായ - Sanaathanamaaya | Sanathanamaya
× സ്ഥായിയായ - Sthaayiyaaya | Sthayiyaya
× സ്ഥിരത - Sthiratha
× സ്ഥിരമായി - Sthiramaayi | Sthiramayi
× ശാശ്വതമായി - Shaashvathamaayi | Shashvathamayi
× നില - Nila
× സ്ഥിരമായുള്ള - Sthiramaayulla | Sthiramayulla
× സനാതനത്വം - Sanaathanathvam | Sanathanathvam
× സ്ഥായിത്വം - Sthaayithvam | Sthayithvam
× അക്ഷയമായ - Akshayamaaya | Akshayamaya
× ശാശ്വതപ്രകൃതി - Shaashvathaprakruthi | Shashvathaprakruthi
×
× സ്ഥിരമായജോലി - Sthiramaayajoli | Sthiramayajoli
× സ്ഥായിയായി - Sthaayiyaayi | Sthayiyayi
× ശാശ്വതമായ - Shaashvathamaaya | Shashvathamaya
× നിത്യമായ - Nithyamaaya | Nithyamaya
× അക്ഷയമായി - Akshayamaayi | Akshayamayi

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Permanency?

Name :

Email :

Details :×