Rebuild

Show Usage

Pronunciation of Rebuild  

   

English Meaning

To build again, as something which has been demolished; to construct anew; as, to rebuild a house, a wall, a wharf, or a city.

  1. To build again.
  2. To make extensive structural repairs on.
  3. To remodel or make extensive changes in: tried to rebuild society.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× പുനര്‍നിര്‍മാണം നടത്തുക - Punar‍nir‍maanam Nadaththuka | Punar‍nir‍manam Nadathuka
× പുനര്‍നിര്‍മ്മാണം നടത്തുക - Punar‍nir‍mmaanam Nadaththuka | Punar‍nir‍mmanam Nadathuka

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 33:7

And I will cause the captives of Judah and the captives of Israel to return, and will rebuild those places as at the first.


ഞാൻ യെഹൂദയുടെ പ്രവാസികളെയും യിസ്രായേലിന്റെ പ്രവാസികളെയും മടക്കിവരുത്തി പണ്ടത്തെപ്പോലെ അവർക്കും അഭിവൃത്തി വരുത്തും.


Ezra 9:9

For we were slaves. Yet our God did not forsake us in our bondage; but He extended mercy to us in the sight of the kings of Persia, to revive us, to repair the house of our God, to rebuild its ruins, and to give us a wall in Judah and Jerusalem.


ഞങ്ങൾ ദാസന്മാരാകുന്നു സത്യം; എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ദാസ്യസ്ഥിതിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ദൈവം ഞങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ, ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയം പണികയും അതിന്റെ ശൂന്യങ്ങളെ നന്നാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന്നു ഞങ്ങൾക്കു ജീവശക്തി നലകുവാനും യെഹൂദയിലും യെരൂശലേമിലും ഞങ്ങൾക്കു ഒരു സങ്കേതം തരുവാനും പാർസിരാജാക്കന്മാരുടെ ഭൃഷ്ടിയിൽ ഞങ്ങൾക്കു ദയ ലഭിക്കുമാറാക്കിയിരിക്കുന്നു.


Isaiah 9:10

"The bricks have fallen down, But we will rebuild with hewn stones; The sycamores are cut down, But we will replace them with cedars."


എന്നിങ്ങനെ ഡംഭത്തോടും ഹൃദയഗർവ്വത്തോടുംകൂടെ പറയുന്ന എഫ്രയീമും ശമർയ്യനിവാസികളുമായ ജനമൊക്കെയും അതു അറിയും.


×

Found Wrong Meaning for Rebuild?

Name :

Email :

Details :×