Rebuild

Show Usage

Pronunciation of Rebuild  

English Meaning

To build again, as something which has been demolished; to construct anew; as, to rebuild a house, a wall, a wharf, or a city.

  1. To build again.
  2. To make extensive structural repairs on.
  3. To remodel or make extensive changes in: tried to rebuild society.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

പുനര്‍നിര്‍മാണം നടത്തുക - Punar‍nir‍maanam Nadaththuka | Punar‍nir‍manam Nadathuka ;വീണ്ടെടുക്കുക - Veendedukkuka ;തിരിച്ചടി - Thirichadi ;പൊളിച്ചു പണിയുക - Polichu Paniyuka ;പൊളിച്ചു പണിയുക - Polichu Paniyuka ;പുനര്‍നിര്‍മ്മാണം നടത്തുക - Punar‍nir‍mmaanam Nadaththuka | Punar‍nir‍mmanam Nadathuka ;

അഴിച്ചുപണിയുക - Azhichupaniyuka ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 9:10

"The bricks have fallen down, But we will rebuild with hewn stones; The sycamores are cut down, But we will replace them with cedars."


എന്നിങ്ങനെ ഡംഭത്തോടും ഹൃദയഗർവ്വത്തോടുംകൂടെ പറയുന്ന എഫ്രയീമും ശമർയ്യനിവാസികളുമായ ജനമൊക്കെയും അതു അറിയും.


Ezra 9:9

For we were slaves. Yet our God did not forsake us in our bondage; but He extended mercy to us in the sight of the kings of Persia, to revive us, to repair the house of our God, to rebuild its ruins, and to give us a wall in Judah and Jerusalem.


ഞങ്ങൾ ദാസന്മാരാകുന്നു സത്യം; എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ദാസ്യസ്ഥിതിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ദൈവം ഞങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ, ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയം പണികയും അതിന്റെ ശൂന്യങ്ങളെ നന്നാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന്നു ഞങ്ങൾക്കു ജീവശക്തി നലകുവാനും യെഹൂദയിലും യെരൂശലേമിലും ഞങ്ങൾക്കു ഒരു സങ്കേതം തരുവാനും പാർസിരാജാക്കന്മാരുടെ ഭൃഷ്ടിയിൽ ഞങ്ങൾക്കു ദയ ലഭിക്കുമാറാക്കിയിരിക്കുന്നു.


Acts 15:16

'After this I will return And will rebuild the tabernacle of David, which has fallen down; I will rebuild its ruins, And I will set it up;


“അനന്തരം ഞാൻ ദാവീദിന്റെ വീണുപോയ കൂടാരത്തെ വീണ്ടും പണിയും; അതിന്റെ ശൂന്യശിഷ്ടങ്ങളെ വീണ്ടും പണിതു അതിനെ നിവിർത്തും;


×

Found Wrong Meaning for Rebuild?

Name :

Email :

Details :×