Rebuild

Show Usage

Pronunciation of Rebuild  

   

English Meaning

To build again, as something which has been demolished; to construct anew; as, to rebuild a house, a wall, a wharf, or a city.

  1. To build again.
  2. To make extensive structural repairs on.
  3. To remodel or make extensive changes in: tried to rebuild society.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× പുനര്‍നിര്‍മ്മാണം നടത്തുക - Punar‍nir‍mmaanam Nadaththuka | Punar‍nir‍mmanam Nadathuka
× പുനര്‍നിര്‍മാണം നടത്തുക - Punar‍nir‍maanam Nadaththuka | Punar‍nir‍manam Nadathuka

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 61:4

And they shall rebuild the old ruins, They shall raise up the former desolations, And they shall repair the ruined cities, The desolations of many generations.


അവർ‍ പുരാതനശൂൻ യങ്ങളെ പണികയും പൂർ‍വ്വന്മാരുടെ നിർ‍ജ്ജനസ്ഥലങ്ങളെ നന്നാക്കുകയും തലമുറതലമുറയായി നിർ‍ജ്ജനമായിരുന്ന ശൂൻ യനഗരങ്ങളെ കേടുപോക്കുകയും ചെയ്യും


Ezra 9:9

For we were slaves. Yet our God did not forsake us in our bondage; but He extended mercy to us in the sight of the kings of Persia, to revive us, to repair the house of our God, to rebuild its ruins, and to give us a wall in Judah and Jerusalem.


ഞങ്ങൾ ദാസന്മാരാകുന്നു സത്യം; എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ദാസ്യസ്ഥിതിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ദൈവം ഞങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ, ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയം പണികയും അതിന്റെ ശൂന്യങ്ങളെ നന്നാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന്നു ഞങ്ങൾക്കു ജീവശക്തി നലകുവാനും യെഹൂദയിലും യെരൂശലേമിലും ഞങ്ങൾക്കു ഒരു സങ്കേതം തരുവാനും പാർസിരാജാക്കന്മാരുടെ ഭൃഷ്ടിയിൽ ഞങ്ങൾക്കു ദയ ലഭിക്കുമാറാക്കിയിരിക്കുന്നു.


Amos 9:11

"On that day I will raise up The tabernacle of David, which has fallen down, And repair its damages; I will raise up its ruins, And rebuild it as in the days of old;


അവർ എദോമിൽ ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെയും എന്റെ നാമം വിളക്കപ്പെടുന്ന സകല ജാതികളുടെയും ദേശത്തെ കൈവശമാക്കേണ്ടതിന്നു വീണുപോയ


×

Found Wrong Meaning for Rebuild?

Name :

Email :

Details :×