Rebuild

Show Usage

Pronunciation of Rebuild  

   

English Meaning

To build again, as something which has been demolished; to construct anew; as, to rebuild a house, a wall, a wharf, or a city.

  1. To build again.
  2. To make extensive structural repairs on.
  3. To remodel or make extensive changes in: tried to rebuild society.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× പുനര്‍നിര്‍മാണം നടത്തുക - Punar‍nir‍maanam Nadaththuka | Punar‍nir‍manam Nadathuka
× പുനര്‍നിര്‍മ്മാണം നടത്തുക - Punar‍nir‍mmaanam Nadaththuka | Punar‍nir‍mmanam Nadathuka

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 61:4

And they shall rebuild the old ruins, They shall raise up the former desolations, And they shall repair the ruined cities, The desolations of many generations.


അവർ‍ പുരാതനശൂൻ യങ്ങളെ പണികയും പൂർ‍വ്വന്മാരുടെ നിർ‍ജ്ജനസ്ഥലങ്ങളെ നന്നാക്കുകയും തലമുറതലമുറയായി നിർ‍ജ്ജനമായിരുന്ന ശൂൻ യനഗരങ്ങളെ കേടുപോക്കുകയും ചെയ്യും


Isaiah 9:10

"The bricks have fallen down, But we will rebuild with hewn stones; The sycamores are cut down, But we will replace them with cedars."


എന്നിങ്ങനെ ഡംഭത്തോടും ഹൃദയഗർവ്വത്തോടുംകൂടെ പറയുന്ന എഫ്രയീമും ശമർയ്യനിവാസികളുമായ ജനമൊക്കെയും അതു അറിയും.


Amos 9:11

"On that day I will raise up The tabernacle of David, which has fallen down, And repair its damages; I will raise up its ruins, And rebuild it as in the days of old;


അവർ എദോമിൽ ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെയും എന്റെ നാമം വിളക്കപ്പെടുന്ന സകല ജാതികളുടെയും ദേശത്തെ കൈവശമാക്കേണ്ടതിന്നു വീണുപോയ


×

Found Wrong Meaning for Rebuild?

Name :

Email :

Details :×