Relevancy

Pronunciation of Relevancy  

English Meaning

  1. One that is relevant.
  2. Relevance; pertinence.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

;സംഗതമായ - Samgathamaaya | Samgathamaya ;ഉപപത്തി - Upapaththi | Upapathi ;ഉചിതമായ - Uchithamaaya | Uchithamaya ;തക്കതായ - Thakkathaaya | Thakkathaya ;യോജിക്കുന്ന - Yojikkunna ;

ഔചിത്യം - Auchithyam | ouchithyam ;പൊരുത്തമുള്ള - Poruththamulla | Poruthamulla ;ഉപപന്നമായ - Upapannamaaya | Upapannamaya ;സന്ദർഭത്തിനു യോജിക്കുന്ന - Sandharbhaththinu Yojikkunna | Sandharbhathinu Yojikkunna ;പ്രസക്തമായ - Prasakthamaaya | Prasakthamaya ;സാംഗത്യം - Saamgathyam | Samgathyam ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Relevancy?

Name :

Email :

Details :×