Pronunciation of Sang  

   

English Meaning

  1. A past tense of sing.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× രക്തം - Raktham
× വലിയപരു - Valiyaparu
× പാടുക - Paaduka | Paduka
× പാടി - Paadi | Padi
× രാജപ്പുളവ - Raajappulava | Rajappulava

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Nehemiah 12:42

also Maaseiah, Shemaiah, Eleazar, Uzzi, Jehohanan, Malchijah, Elam, and Ezer. The singers sang loudly with Jezrahiah the director.


അവർ അന്നു മഹായാഗങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു സന്തോഷിച്ചു; ദൈവം അവർക്കും മഹാസന്തോഷം നല്കിയിരുന്നു; സ്ത്രീകളും പൈതങ്ങളുംകൂടെ സന്തോഷിച്ചു; അതുകൊണ്ടു യെരൂശലേമിലെ സന്തോഷഘോഷം ബഹുദൂരത്തോളം കേട്ടു.


Revelation 14:3

They sang as it were a new song before the throne, before the four living creatures, and the elders; and no one could learn that song except the hundred and forty-four thousand who were redeemed from the earth.


അവർ സിംഹാസനത്തിന്നും നാലു ജീവികൾക്കും മൂപ്പന്മാർക്കും മുമ്പാകെ ഒരു പുതിയ പാട്ടുപാടി; ഭൂമിയിൽ നിന്നു വിലെക്കു വാങ്ങിയിരുന്ന നൂറ്റിനാല്പത്തിനാലായിരം പേർക്കല്ലാതെ ആർക്കും ആ പാട്ടു പ ിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.


Judges 5:1

Then Deborah and Barak the son of Abinoam sang on that day, saying:


അന്നു ദെബോരയും അബീനോവാമിന്റെ മകനായ ബാരാക്കും പാട്ടുപാടിയതു എന്തെന്നാൽ:


×

Found Wrong Meaning for Sang?

Name :

Email :

Details :×