Pronunciation of Sent  

   

English Meaning

See Scent, v. & n.

  1. Past tense and past participle of send1.
  2. See Table at currency.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× send എന്ന പദത്തിന്റെ ഭൂതകാലവും നാമവിശേഷണ രൂപവും - Send Enna Padhaththinte Bhoothakaalavum Naamavisheshana Roopavum | Send Enna Padhathinte Bhoothakalavum Namavisheshana Roopavum
× അയച്ച - Ayacha
× ഇഷിത - Ishitha

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Kings 2:42

Then the king sent and called for Shimei, and said to him, "Did I not make you swear by the LORD, and warn you, saying, "Know for certain that on the day you go out and travel anywhere, you shall surely die'? And you said to me, "The word I have heard is good.'


അപ്പോൾ രാജാവു ആളയച്ചു ശിമെയിയെ വരുത്തി അവനോടു: നീ പുറത്തിറങ്ങി എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്നനാളിൽ മരിക്കേണ്ടിവരുമെന്നു തീർച്ചയായി അറിഞ്ഞുകൊൾക എന്നു ഞാൻ നിന്നെക്കൊണ്ടു യഹോവാനാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യിച്ചു സാക്ഷീകരിക്കയും ഞാൻ കേട്ട വാക്കു നല്ലതെന്നു നീ എന്നോടു പറകയും ചെയ്തില്ലയോ?


Mark 6:46

And when He had sent them away, He departed to the mountain to pray.


അവരെ പറഞ്ഞച്ചു വിട്ടശേഷം താൻ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ മലയിൽ പോയി.


Nehemiah 6:8

Then I sent to him, saying, "No such things as you say are being done, but you invent them in your own heart."


അതിന്നു ഞാൻ അവന്റെ അടുക്കൽ ആളയച്ചു: നീ പറയുന്നതുപോലെയുള്ള കാര്യം ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല; അതു നീ സ്വമേധയാ സങ്കല്പിച്ചതാകുന്നു എന്നു പറയിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Sent?

Name :

Email :

Details :×