Seventy

Show Usage

Pronunciation of Seventy  

   

English Meaning

Seven times ten; one more than sixty-nine.

  1. The cardinal number equal to 7 × 10.
  2. A decade or the numbers from 70 to 79: They became grandparents in their seventies. The temperature hovered in the seventies.
  3. The decade from 70 to 79 in a century.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× എഴുപതുവയസ്സായഒന്നുമുതല്‍ ഒന്പതുവരെയുള്ള സംഖ്യകളോടു ചേര്‍ന്ന് നാമങ്ങളും നാമവിശേഷണങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു - Ezhupathuvayassaayaonnumuthal‍ Onpathuvareyulla Samkhyakalodu Cher‍nnu Naamangalum Naamavisheshanangalum Undaakunnu | Ezhupathuvayassayaonnumuthal‍ Onpathuvareyulla Samkhyakalodu Cher‍nnu Namangalum Namavisheshanangalum Undakunnu
× എഴുപതി - Ezhupathi
× സപ്തതി - Sapthathi

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Zechariah 7:5

"Say to all the people of the land, and to the priests: "When you fasted and mourned in the fifth and seventh months during those seventy years, did you really fast for Me--for Me?


നീ ദേശത്തിലെ സകല ജനത്തോടും പുരോഹിതന്മാരോടും പറയേണ്ടതു: നിങ്ങൾ ഈ എഴുപതു സംവത്സരമായി അഞ്ചാം മാസത്തിലും ഏഴാം മാസത്തിലും ഉപവസിച്ചു വിലപിക്കയിൽ നിങ്ങൾ എനിക്കുവേണ്ടി തന്നേയോ ഉപവസിച്ചതു?


Matthew 18:22

Jesus said to him, "I do not say to you, up to seven times, but up to seventy times seven.


ഏഴുവട്ടം മതിയോ എന്നു ചോദിച്ചു. യേശു അവനോടു: “ഏഴുവട്ടമല്ല, എഴു എഴുപതു വട്ടം എന്നു ഞാൻ നിന്നോടു പറയുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.


Jeremiah 29:10

For thus says the LORD: After seventy years are completed at Babylon, I will visit you and perform My good word toward you, and cause you to return to this place.


യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ബാബേലിലെ എഴുപതു സംവത്സരം കഴിഞ്ഞശേഷമേ ഞാൻ നിങ്ങളെ സന്ദർശിച്ചു ഈ സ്ഥലത്തേക്കു മടക്കിവരുത്തുമെന്നു നിങ്ങളോടുള്ള എന്റെ വചനം ഞാൻ നിവർത്തിക്കയുള്ളു.


×

Found Wrong Meaning for Seventy?

Name :

Email :

Details :×