Seventy

Show Usage

Pronunciation of Seventy  

   

English Meaning

Seven times ten; one more than sixty-nine.

  1. The cardinal number equal to 7 × 10.
  2. A decade or the numbers from 70 to 79: They became grandparents in their seventies. The temperature hovered in the seventies.
  3. The decade from 70 to 79 in a century.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× എഴുപതി - Ezhupathi
× സപ്തതി - Sapthathi
× എഴുപതുവയസ്സായഒന്നുമുതല്‍ ഒന്പതുവരെയുള്ള സംഖ്യകളോടു ചേര്‍ന്ന് നാമങ്ങളും നാമവിശേഷണങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു - Ezhupathuvayassaayaonnumuthal‍ Onpathuvareyulla Samkhyakalodu Cher‍nnu Naamangalum Naamavisheshanangalum Undaakunnu | Ezhupathuvayassayaonnumuthal‍ Onpathuvareyulla Samkhyakalodu Cher‍nnu Namangalum Namavisheshanangalum Undakunnu

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ezekiel 41:12

The building that faced the separating courtyard at its western end was seventy cubits wide; the wall of the building was five cubits thick all around, and its length ninety cubits.


അവൻ ആലയം അളന്നു: നീളം നൂറു മുഴം; മുറ്റവും കെട്ടിടവും അതിന്റെ ചുവരുകളും അളന്നു; അതിന്നും നൂറു മുഴം നീളം.


Matthew 18:22

Jesus said to him, "I do not say to you, up to seven times, but up to seventy times seven.


ഏഴുവട്ടം മതിയോ എന്നു ചോദിച്ചു. യേശു അവനോടു: “ഏഴുവട്ടമല്ല, എഴു എഴുപതു വട്ടം എന്നു ഞാൻ നിന്നോടു പറയുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.


Numbers 11:25

Then the LORD came down in the cloud, and spoke to him, and took of the Spirit that was upon him, and placed the same upon the seventy elders; and it happened, when the Spirit rested upon them, that they prophesied, although they never did so again.


എന്നാറെ യഹോവ ഒരു മേഘത്തിൽ ഇറങ്ങി അവനോടു അരുളിച്ചെയ്തു, അവന്മേലുള്ള ആത്മാവിൽ കുറെ എടുത്തു മൂപ്പന്മാരായ ആ എഴുപതു പുരുഷന്മാർക്കും കൊടുത്തു; ആത്മാവു അവരുടെ മേൽ ആവസിച്ചപ്പോൾ അവർ പ്രവചിച്ചു; പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലതാനും.


×

Found Wrong Meaning for Seventy?

Name :

Email :

Details :×