Seventy

Show Usage

Pronunciation of Seventy  

   

English Meaning

Seven times ten; one more than sixty-nine.

  1. The cardinal number equal to 7 × 10.
  2. A decade or the numbers from 70 to 79: They became grandparents in their seventies. The temperature hovered in the seventies.
  3. The decade from 70 to 79 in a century.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× സപ്തതി - Sapthathi
× എഴുപതുവയസ്സായഒന്നുമുതല്‍ ഒന്പതുവരെയുള്ള സംഖ്യകളോടു ചേര്‍ന്ന് നാമങ്ങളും നാമവിശേഷണങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു - Ezhupathuvayassaayaonnumuthal‍ Onpathuvareyulla Samkhyakalodu Cher‍nnu Naamangalum Naamavisheshanangalum Undaakunnu | Ezhupathuvayassayaonnumuthal‍ Onpathuvareyulla Samkhyakalodu Cher‍nnu Namangalum Namavisheshanangalum Undakunnu
× എഴുപതി - Ezhupathi

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Numbers 11:25

Then the LORD came down in the cloud, and spoke to him, and took of the Spirit that was upon him, and placed the same upon the seventy elders; and it happened, when the Spirit rested upon them, that they prophesied, although they never did so again.


എന്നാറെ യഹോവ ഒരു മേഘത്തിൽ ഇറങ്ങി അവനോടു അരുളിച്ചെയ്തു, അവന്മേലുള്ള ആത്മാവിൽ കുറെ എടുത്തു മൂപ്പന്മാരായ ആ എഴുപതു പുരുഷന്മാർക്കും കൊടുത്തു; ആത്മാവു അവരുടെ മേൽ ആവസിച്ചപ്പോൾ അവർ പ്രവചിച്ചു; പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലതാനും.


2 Chronicles 2:2

Solomon selected seventy thousand men to bear burdens, eighty thousand to quarry stone in the mountains, and three thousand six hundred to oversee them.


ശലോമോൻ എഴുപതിനായിരം ചുമട്ടുകാരെയും മലയിൽ എണ്പതിനായിരം കല്ലുവെട്ടുകാരെയും അവർക്കും മേൽവിചാരകന്മാരായി മൂവായിരത്തറുനൂറുപേരെയും നിയമിച്ചു.


2 Kings 10:7

So it was, when the letter came to them, that they took the king's sons and slaughtered seventy persons, put their heads in baskets and sent them to him at Jezreel.


ഈ എഴുത്തു അവരുടെ അടുക്കൽ എത്തിയപ്പോൾ അവർ രാജകുമാരന്മാരെ എഴുപതുപേരെയും പിടിച്ചു കൊന്നു അവരുടെ തലകൊട്ടയിൽ ആക്കി യിസ്രെയേലിൽ അവന്റെ അടുക്കൽ കൊടുത്തയച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Seventy?

Name :

Email :

Details :×