Signets

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of signet.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Daniel 6:17

Then a stone was brought and laid on the mouth of the den, and the king sealed it with his own signet ring and with the signets of his lords, that the purpose concerning Daniel might not be changed.


അവർ ഒരു കല്ലുകൊണ്ടുവന്നു ഗുഹയുടെ വാതിൽക്കൽ വെച്ചു, ദാനീയേലിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിർണ്ണയത്തിന്നു മാറ്റം വരാതെയിരിക്കേണ്ടതിന്നു രാജാവു തന്റെ മോതിരംകൊണ്ടും മഹത്തുക്കളുടെ മോതിരംകൊണ്ടും അതിന്നു മുദ്രയിട്ടു.


Exodus 39:6

And they set onyx stones, enclosed in settings of gold; they were engraved, as signets are engraved, with the names of the sons of Israel.


മുദ്രക്കൊത്തായിട്ടു യിസ്രായേൽമക്കളുടെപേർ കൊത്തിയ ഗോമേദകക്കല്ലുകളെ അവർ പൊന്തടങ്ങളിൽ പതിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Signets?

Name :

Email :

Details :×