Songs

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of song.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× song എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Song Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Song Enna Padhathinte Bahuvachanam.
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Nehemiah 12:46

For in the days of David and Asaph of old there were chiefs of the singers, and songs of praise and thanksgiving to God.


എല്ലായിസ്രായേലും സെരുബ്ബാബേലിന്റെ കാലത്തും നെഹെമ്യാവിന്റെ കാലത്തും സംഗീതക്കാർക്കും വാതിൽകാവൽക്കാർക്കും ദിവസേന ആവശ്യമായ ഉപജീവനം കൊടുത്തുവന്നു. അവർ ലേവ്യർക്കും നിവേദിതങ്ങളെ കൊടുത്തു; ലേവ്യർ അഹരോന്യർക്കും നിവേദിതങ്ങളെ കൊടുത്തു.


Amos 8:10

I will turn your feasts into mourning, And all your songs into lamentation; I will bring sackcloth on every waist, And baldness on every head; I will make it like mourning for an only son, And its end like a bitter day.


ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഉത്സവങ്ങളെ ദുഃഖമായും നിങ്ങളുടെ ഗീതങ്ങളെ വിലാപമായും മാറ്റും; ഞാൻ ഏതു അരയിലും രട്ടും ഏതു തലയിലും കഷണ്ടിയും വരുത്തും; ഞാൻ അതിനെ ഒരു ഏകജാതനെക്കുറിച്ചുള്ള വിലാപംപോലെയും അതിന്റെ അവസാനത്തെ കൈപ്പുള്ള ദിവസംപോലെയും ആക്കും എന്നു യഹോവയായ കർത്താവിന്റെ അരുളപ്പാടു.


Psalms 32:7

You are my hiding place; You shall preserve me from trouble; You shall surround me with songs of deliverance.Selah


നീ എനിക്കു മറവിടമാകുന്നു; നീ എന്നെ കഷ്ടത്തിൽനിന്നു സൂക്ഷിക്കും; രക്ഷയുടെ ഉല്ലാസഘോഷം കൊണ്ടു നീ എന്നെ ചുറ്റിക്കൊള്ളും. സേലാ.


×

Found Wrong Meaning for Songs?

Name :

Email :

Details :×