Tabor

Show Usage

Pronunciation of Tabor  

   

English Meaning

A small drum used as an accompaniment to a pipe or fife, both being played by the same person.

  1. A small drum, often having a snare, played by a fifer to accompany the fife.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× മേശ - Mesha
× ഒരു ചർമ്മവാദ്യം - Oru Charmmavaadhyam | Oru Charmmavadhyam
× മുരജം - Murajam
× ഒരു ചര്‍മ്മവാദ്യം - Oru Char‍mmavaadhyam | Oru Char‍mmavadhyam

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 46:18

"As I live," says the King, Whose name is the LORD of hosts, "Surely as tabor is among the mountains And as Carmel by the sea, so he shall come.


എന്നാണ, പർവ്വതങ്ങളിൽവെച്ചു താബോർപോലെയും കടലിന്നരികെയുള്ള കർമ്മേൽപോലെയും നിശ്ചയമായിട്ടു അവൻ വരുമെന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ എന്നു നാമമുള്ള രാജാവിന്റെ അരുളപ്പാടു.


1 Chronicles 6:77

From the tribe of Zebulun the rest of the children of Merari were given Rimmon with its common-lands and tabor with its common-lands.


മെരാരിപുത്രന്മാരിൽ ശേഷമുള്ളവർക്കും സെബൂലൂൻ ഗോത്രത്തിൽ രിമ്മോനോവും പുല്പുറങ്ങളും താബോരും പുല്പുറങ്ങളും;


Judges 4:14

Then Deborah said to Barak, "Up! For this is the day in which the LORD has delivered Sisera into your hand. Has not the LORD gone out before you?" So Barak went down from Mount tabor with ten thousand men following him.


അപ്പോൾ ദെബോരാ ബാരാക്കിനോടു: പുറപ്പെട്ടുചെല്ലുക; യഹോവ ഇന്നു സീസെരയെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു; യഹോവ നിനക്കു മുമ്പായി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ബാരാക്കും അവന്റെ പിന്നാലെ പതിനായിരംപേരും താബോർപർവ്വതത്തിൽ നിന്നു ഇറങ്ങിച്ചെന്നു,


×

Found Wrong Meaning for Tabor?

Name :

Email :

Details :×