Bloodthirsty

Show Usage

Pronunciation of Bloodthirsty  

   

English Meaning

Eager to shed blood; cruel; sanguinary; murderous.

  1. Eager to shed blood.
  2. Characterized by great carnage.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× രക്തദാഹിയായ - Rakthadhaahiyaaya | Rakthadhahiyaya
×
× രക്തം - Raktham

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Psalms 59:2

Deliver me from the workers of iniquity, And save me from bloodthirsty men.


നീതികേടു പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നു എന്നെ വിടുവിച്ചു രക്തപാതകന്മാരുടെ പക്കൽനിന്നു എന്നെ രക്ഷിക്കേണമേ.


Psalms 55:23

But You, O God, shall bring them down to the pit of destruction; bloodthirsty and deceitful men shall not live out half their days; But I will trust in You.


ദൈവമേ, നീ അവരെ നാശത്തിന്റെ കുഴിയിലേക്കു ഇറക്കും; രക്തപ്രിയവും വഞ്ചനയും ഉള്ളവർ ആയുസ്സിന്റെ പകുതിയോളം ജീവിക്കയില്ല; ഞാനോ നിന്നിൽ ആശ്രയിക്കും.


2 Samuel 16:7

Also Shimei said thus when he cursed: "Come out! Come out! You bloodthirsty man, you rogue!


ശൗൽ ഗൃഹത്തിന്റെ രക്തം യഹോവ നിന്റെമേൽ വരുത്തിയിരിക്കുന്നു; അവന്നു പകരമല്ലോ നീ രാജാവയതു; യഹോവ രാജത്വം നിന്റെ മകനായ അബ്ശാലോമിന്റെ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു; നീ രക്തപാതകനായിരിക്കയാൽ ഇപ്പോൾ ഇതാ, നിന്റെ ദോഷത്തിന്റെ ഫലം നിനക്കു വന്നുഭവിച്ചിരിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Bloodthirsty?

Name :

Email :

Details :×