Bramble

Show Usage

Pronunciation of Bramble  

   

English Meaning

Any plant of the genus Rubus, including the raspberry and blackberry. Hence: Any rough, prickly shrub.

  1. A prickly shrub of the genus Rubus, including the blackberry and the raspberry.
  2. A prickly shrub or bush.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Judges 9:15

And the bramble said to the trees, "If in truth you anoint me as king over you, Then come and take shelter in my shade; But if not, let fire come out of the bramble And devour the cedars of Lebanon!'


മുൾപടർപ്പു വൃക്ഷങ്ങളോടു: നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായി എന്നെ നിങ്ങൾക്കു രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ വന്നു എന്റെ നിഴലിൽ ആശ്രയിപ്പിൻ ; അല്ലെങ്കിൽ മുൾപടർപ്പിൽനിന്നു തീ പുറപ്പെട്ടു ലെബാനോനിലെ ദേവദാരുക്കളെ ദഹിപ്പിക്കട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു.


Luke 6:44

For every tree is known by its own fruit. For men do not gather figs from thorns, nor do they gather grapes from a bramble bush.


ഏതു വൃക്ഷത്തെയും ഫലംകൊണ്ടു അറിയാം. മുള്ളിൽനിന്നു അത്തിപ്പഴം ശേഖരിക്കുകയും ഞെരിഞ്ഞിലിലിൽ നിന്നു മുന്തിരിങ്ങാ പറിക്കയും ചെയ്യുമാറില്ലല്ലോ.


×

Found Wrong Meaning for Bramble?

Name :

Email :

Details :×