Brighter

Show Usage
   

English Meaning

  1. comparative form of bright: more bright

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Lamentations 4:7

Her Nazirites were brighter than snow And whiter than milk; They were more ruddy in body than rubies, Like sapphire in their appearance.


അവളുടെ പ്രഭുക്കന്മാർ ഹിമത്തിലും നിർമ്മലന്മാരും പാലിലും വെളുത്തവരുമായിരുന്നു; അവരുടെ ദേഹം പവിഴത്തിലും ചുവപ്പുള്ളതും അവരുടെ ശോഭ നീലക്കല്ലുപോലെയും ആയിരുന്നു.


Proverbs 4:18

But the path of the just is like the shining sun, That shines ever brighter unto the perfect day.


നീതിമാന്മാരുടെ പാതയോ പ്രഭാതത്തിന്റെ വെളിച്ചംപോലെ; അതു നട്ടുച്ചവരെ അധികമധികം ശോഭിച്ചു വരുന്നു.


Acts 26:13

at midday, O king, along the road I saw a light from heaven, brighter than the sun, shining around me and those who journeyed with me.


രാജാവേ, നട്ടുച്ചെക്കു ഞാൻ വഴിയിൽവെച്ചു സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തെ കവിഞ്ഞൊരു വെളിച്ചം ആകാശത്തിൽ നിന്നു എന്നെയും എന്നോടു കൂടെ യാത്രചെയ്യുന്നവരെയും ചുറ്റി പ്രകാശിക്കുന്നതു കണ്ടു.


×

Found Wrong Meaning for Brighter?

Name :

Email :

Details :×