Brighter

Show Usage
   

English Meaning

  1. comparative form of bright: more bright

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Acts 26:13

at midday, O king, along the road I saw a light from heaven, brighter than the sun, shining around me and those who journeyed with me.


രാജാവേ, നട്ടുച്ചെക്കു ഞാൻ വഴിയിൽവെച്ചു സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തെ കവിഞ്ഞൊരു വെളിച്ചം ആകാശത്തിൽ നിന്നു എന്നെയും എന്നോടു കൂടെ യാത്രചെയ്യുന്നവരെയും ചുറ്റി പ്രകാശിക്കുന്നതു കണ്ടു.


Job 11:17

And your life would be brighter than noonday. Though you were dark, you would be like the morning.


നിന്റെ ആയുസ്സു മദ്ധ്യാഹ്നത്തെക്കാൾ പ്രകാശിക്കും; ഇരുൾ പ്രഭാതംപോലെയാകും.


Lamentations 4:7

Her Nazirites were brighter than snow And whiter than milk; They were more ruddy in body than rubies, Like sapphire in their appearance.


അവളുടെ പ്രഭുക്കന്മാർ ഹിമത്തിലും നിർമ്മലന്മാരും പാലിലും വെളുത്തവരുമായിരുന്നു; അവരുടെ ദേഹം പവിഴത്തിലും ചുവപ്പുള്ളതും അവരുടെ ശോഭ നീലക്കല്ലുപോലെയും ആയിരുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Brighter?

Name :

Email :

Details :×