Brighter

Show Usage
   

English Meaning

  1. comparative form of bright: more bright

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Lamentations 4:7

Her Nazirites were brighter than snow And whiter than milk; They were more ruddy in body than rubies, Like sapphire in their appearance.


അവളുടെ പ്രഭുക്കന്മാർ ഹിമത്തിലും നിർമ്മലന്മാരും പാലിലും വെളുത്തവരുമായിരുന്നു; അവരുടെ ദേഹം പവിഴത്തിലും ചുവപ്പുള്ളതും അവരുടെ ശോഭ നീലക്കല്ലുപോലെയും ആയിരുന്നു.


Job 11:17

And your life would be brighter than noonday. Though you were dark, you would be like the morning.


നിന്റെ ആയുസ്സു മദ്ധ്യാഹ്നത്തെക്കാൾ പ്രകാശിക്കും; ഇരുൾ പ്രഭാതംപോലെയാകും.


Proverbs 4:18

But the path of the just is like the shining sun, That shines ever brighter unto the perfect day.


നീതിമാന്മാരുടെ പാതയോ പ്രഭാതത്തിന്റെ വെളിച്ചംപോലെ; അതു നട്ടുച്ചവരെ അധികമധികം ശോഭിച്ചു വരുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Brighter?

Name :

Email :

Details :×