Brooks

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of brook.
  2. Third-person singular simple present indicative form of brook.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× brook എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Brook Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Brook Enna Padhathinte Bahuvachanam.
× brook എന്ന പദത്തിന്റെ പ്രഥമപുരുഷ ഏകവചന സാമാന്യ വർത്തമാനകാലസൂചനാരൂപം - Brook Enna Padhaththinte Prathamapurusha Ekavachana Saamaanya Varththamaanakaalasoochanaaroopam | Brook Enna Padhathinte Prathamapurusha Ekavachana Samanya Varthamanakalasoochanaroopam

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Deuteronomy 8:7

For the LORD your God is bringing you into a good land, a land of brooks of water, of fountains and springs, that flow out of valleys and hills;


നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നല്ലോരു ദേശത്തേക്കല്ലോ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നതു; അതു താഴ്വരയിൽനിന്നും മലയിൽനിന്നും പുറപ്പെടുന്ന നീരൊഴുക്കുകളും ഉറവുകളും തടാകങ്ങളും ഉള്ള ദേശം;


Isaiah 19:6

The rivers will turn foul; The brooks of defense will be emptied and dried up; The reeds and rushes will wither.


നദികൾക്കു നാറ്റം പിടിക്കും; മിസ്രയീമിലെ തോടുകൾ വറ്റി ഉണങ്ങും; ഞാങ്ങണയും വേഴവും വാടിപ്പോകും.


Joel 3:18

And it will come to pass in that day That the mountains shall drip with new wine, The hills shall flow with milk, And all the brooks of Judah shall be flooded with water; A fountain shall flow from the house of the LORD And water the Valley of Acacias.


അന്നാളിൽ പർവ്വതങ്ങൾ പുതുവീഞ്ഞു പൊഴിക്കും; കുന്നുകൾ പാൽ ഒഴുക്കും; യെഹൂദയിലെ എല്ലാതോടുകളും വെള്ളം ഒഴുക്കും; യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽനിന്നു ഒരു ഉറവു പുറപ്പെട്ടു ശിത്തീംതാഴ്വരയെ നനെക്കും.


×

Found Wrong Meaning for Brooks?

Name :

Email :

Details :×