Distributed

Show Usage

Pronunciation of Distributed  

   

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of distribute.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Corinthians 7:17

But as God has distributed to each one, as the Lord has called each one, so let him walk. And so I ordain in all the churches.


എന്നാൽ ഔരോരുത്തന്നു കർത്താവു വിഭാഗിച്ചുകൊടുത്തതുപോലെയും ഔരോരുത്തനെ ദൈവം വിളിച്ചതുപോലെയും അവനവൻ നടക്കട്ടെ; ഇങ്ങനെ ആകുന്നു ഞാൻ സകല സഭകളിലും ആജ്ഞാപിക്കുന്നതു.


2 Samuel 6:19

Then he distributed among all the people, among the whole multitude of Israel, both the women and the men, to everyone a loaf of bread, a piece of meat, and a cake of raisins. So all the people departed, everyone to his house.


പിന്നെ അവൻ യിസ്രായേലിന്റെ സർവ്വസംഘവുമായ സകലജനത്തിലും പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ആളൊന്നിന്നു ഒരു അപ്പവും ഒരു കഷണം മാംസവും ഒരു മുന്തിരിയടയും വീതം പങ്കിട്ടുകൊടുത്തു, ജനമൊക്കെയും താന്താന്റെ വീട്ടിലേക്കു പോയി.


Acts 13:19

And when He had destroyed seven nations in the land of Canaan, He distributed their land to them by allotment.


കനാൻ ദേശത്തിലെ ഏഴു ജാതികളെ ഒടുക്കി, അവരുടെ ദേശം അവർക്കും അവകാശമായി വിഭാഗിച്ചുകൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഏകദേശം നാനൂറ്റമ്പത് സംവത്സരം കഴിഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Distributed?

Name :

Email :

Details :×