Forgiven

Show Usage
   

English Meaning

  1. Past participle of forgive

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Numbers 14:19

Pardon the iniquity of this people, I pray, according to the greatness of Your mercy, just as You have forgiven this people, from Egypt even until now."


നിന്റെ മഹാദയെക്കു തക്കവണ്ണം മിസ്രയീംമുതൽ ഇവിടംവരെ ഈ ജനത്തോടു നീ ക്ഷമിച്ചുവന്നതുപോലെ ഈ ജനത്തിന്റെ അകൃത്യം ക്ഷമിക്കേണമേ.


1 John 2:12

I write to you, little children, Because your sins are forgiven you for His name's sake.


കുഞ്ഞുങ്ങളേ, നിങ്ങൾക്കു അവന്റെ നാമം നിമിത്തം പാപങ്ങൾ മോചിച്ചിരിക്കയാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു എഴുതുന്നു.


Leviticus 5:13

The priest shall make atonement for him, for his sin that he has committed in any of these matters; and it shall be forgiven him. The rest shall be the priest's as a grain offering."'


ഇങ്ങനെ പുരോഹിതൻ ആവക കാര്യത്തിൽ അവൻ ചെയ്ത പാപം നിമിത്തം അവന്നുവേണ്ടി പ്രായശ്ചിത്തം കഴിക്കേണം; എന്നാൽ അതു അവനോടു ക്ഷമിക്കും; ശേഷിപ്പുള്ളതു ഭോജനയാഗം പോലെ പുരോഹിതന്നു ഇരിക്കേണം.


×

Found Wrong Meaning for Forgiven?

Name :

Email :

Details :×