Forgiven

Show Usage

English Meaning

  1. Past participle of forgive

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Luke 5:20

When He saw their faith, He said to him, "Man, your sins are forgiven you."


അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ടു. അവൻ : മനുഷ്യാ, നിന്റെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചുതന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.


Matthew 9:2

Then behold, they brought to Him a paralytic lying on a bed. When Jesus saw their faith, He said to the paralytic, "Son, be of good cheer; your sins are forgiven you."


അവിടെ ചിലർ കിടക്കമേൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പക്ഷവാതക്കാരനെ അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു; യേശു അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ടു പക്ഷവാതക്കാരനോടു: “മകനേ, ധൈര്യമായിരിക്ക; നിന്റെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.


Numbers 14:19

Pardon the iniquity of this people, I pray, according to the greatness of Your mercy, just as You have forgiven this people, from Egypt even until now."


നിന്റെ മഹാദയെക്കു തക്കവണ്ണം മിസ്രയീംമുതൽ ഇവിടംവരെ ഈ ജനത്തോടു നീ ക്ഷമിച്ചുവന്നതുപോലെ ഈ ജനത്തിന്റെ അകൃത്യം ക്ഷമിക്കേണമേ.


×

Found Wrong Meaning for Forgiven?

Name :

Email :

Details :×