Forgiven

Show Usage
   

English Meaning

  1. Past participle of forgive

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Luke 5:20

When He saw their faith, He said to him, "Man, your sins are forgiven you."


അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ടു. അവൻ : മനുഷ്യാ, നിന്റെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചുതന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.


Numbers 15:28

So the priest shall make atonement for the person who sins unintentionally, when he sins unintentionally before the LORD, to make atonement for him; and it shall be forgiven him.


അബദ്ധവശാൽ പാപം ചെയ്തവന്നു പാപപരിഹാരം വരുത്തുവാൻ പുരോഹിതൻ അവന്നുവേണ്ടി യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ പ്രായശ്ചിത്തകർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കേണം; എന്നാൽ അതു അവനോടു ക്ഷമിക്കപ്പെടും.


Leviticus 6:7

So the priest shall make atonement for him before the LORD, and he shall be forgiven for any one of these things that he may have done in which he trespasses."


പുരോഹിതൻ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ അവന്നുവേണ്ടി പ്രായശ്ചിത്തം കഴിക്കേണം; എന്നാൽ അവൻ അകൃത്യമായി ചെയ്തതൊക്കെയും അവനോടു ക്ഷമിക്കും.


×

Found Wrong Meaning for Forgiven?

Name :

Email :

Details :×