Glean

Show Usage

Pronunciation of Glean  

English Meaning

To gather after a reaper; to collect in scattered or fragmentary parcels, as the grain left by a reaper, or grapes left after the gathering.

  1. To gather grain left behind by reapers.
  2. To gather (grain) left behind by reapers.
  3. To collect bit by bit: "records from which historians glean their knowledge” ( Kemp Malone). See Synonyms at reap.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ruth 2:7

And she said, "Please let me glean and gather after the reapers among the sheaves.' So she came and has continued from morning until now, though she rested a little in the house."


ഞാൻ കൊയ്ത്തുകാരുടെ പിന്നാലെ കറ്റകളുടെ ഇടയിൽ പെറുക്കിക്കൊള്ളട്ടെ എന്നു അവൾ ചോദിച്ചു; അങ്ങനെ അവൾ കാലത്തു വന്നു ഇതുവരെ പെറുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു; വീട്ടിൽ അല്പനേരമേ താമസിച്ചുള്ളു എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു.


Deuteronomy 24:21

When you gather the grapes of your vineyard, you shall not glean it afterward; it shall be for the stranger, the fatherless, and the widow.


മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലെ പഴം അറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ കാലാ പെറുക്കരുതു; അതു പരദേശിക്കും അനാഥന്നും വിധവേക്കും ഇരിക്കട്ടെ; നീ മിസ്രയീംദേശത്തു അടിമയായിരുന്നു എന്നു ഔർക്കേണം; അതുകൊണ്ടാകുന്നു ഞാൻ ഇക്കാര്യം നിന്നോടു കല്പിക്കുന്നതു.


Ruth 2:15

And when she rose up to glean, Boaz commanded his young men, saying, "Let her glean even among the sheaves, and do not reproach her.


അവൾ പെറുക്കുവാൻ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ബോവസ് തന്റെ ബാല്യക്കാരോടു: അവൾ കറ്റകളുടെ ഇടയിൽതന്നേ പെറുക്കിക്കൊള്ളട്ടെ; അവളെ ഉപദ്രവിക്കരുതു.


×

Found Wrong Meaning for Glean?

Name :

Email :

Details :×