Glean

Show Usage

Pronunciation of Glean  

English Meaning

To gather after a reaper; to collect in scattered or fragmentary parcels, as the grain left by a reaper, or grapes left after the gathering.

  1. To gather grain left behind by reapers.
  2. To gather (grain) left behind by reapers.
  3. To collect bit by bit: "records from which historians glean their knowledge” ( Kemp Malone). See Synonyms at reap.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ruth 2:2

So Ruth the Moabitess said to Naomi, "Please let me go to the field, and glean heads of grain after him in whose sight I may find favor." And she said to her, "Go, my daughter."


എന്നാൽ മോവാബ്യസ്ത്രീയായ രൂത്ത് നൊവൊമിയോടു: ഞാൻ വയലിൽ ചെന്നു എന്നോടു ദയ കാണിക്കുന്നവനെ ആശ്രയിച്ചു കതിർ പെറുക്കട്ടെ എന്നു ചോദിച്ചു. പൊയ്ക്കൊൾക മകളേ എന്നു അവൾ അവളോടു പറഞ്ഞു.


Ruth 2:7

And she said, "Please let me glean and gather after the reapers among the sheaves.' So she came and has continued from morning until now, though she rested a little in the house."


ഞാൻ കൊയ്ത്തുകാരുടെ പിന്നാലെ കറ്റകളുടെ ഇടയിൽ പെറുക്കിക്കൊള്ളട്ടെ എന്നു അവൾ ചോദിച്ചു; അങ്ങനെ അവൾ കാലത്തു വന്നു ഇതുവരെ പെറുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു; വീട്ടിൽ അല്പനേരമേ താമസിച്ചുള്ളു എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു.


Deuteronomy 24:21

When you gather the grapes of your vineyard, you shall not glean it afterward; it shall be for the stranger, the fatherless, and the widow.


മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലെ പഴം അറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ കാലാ പെറുക്കരുതു; അതു പരദേശിക്കും അനാഥന്നും വിധവേക്കും ഇരിക്കട്ടെ; നീ മിസ്രയീംദേശത്തു അടിമയായിരുന്നു എന്നു ഔർക്കേണം; അതുകൊണ്ടാകുന്നു ഞാൻ ഇക്കാര്യം നിന്നോടു കല്പിക്കുന്നതു.


×

Found Wrong Meaning for Glean?

Name :

Email :

Details :×