Quakes

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of quake.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Joel 2:10

The earth quakes before them, The heavens tremble; The sun and moon grow dark, And the stars diminish their brightness.


അവരുടെ മുമ്പിൽ ഭൂമി കുലുങ്ങുന്നു; ആകാശം നടങ്ങുന്നു; സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഇരുണ്ടുപോകുന്നു; നക്ഷത്രങ്ങൾ പ്രകാശം നല്കാതിരിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Quakes?

Name :

Email :

Details :×