Sackcloth

Show Usage

Pronunciation of Sackcloth  

   

English Meaning

Linen or cotton cloth such as sacks are made of; coarse cloth; anciently, a cloth or garment worn in mourning, distress, mortification, or penitence.

  1. Sacking.
  2. A rough cloth of camel's hair, goat hair, hemp, cotton, or flax.
  3. Garments made of this cloth, worn as a symbol of mourning or penitence.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ചാക്കുതുണി - Chaakkuthuni | Chakkuthuni
× പശ്ചാത്താപം എന്നിവയുടെ സൂചനകൾ - Pashchaaththaapam Ennivayude Soochanakal | Pashchathapam Ennivayude Soochanakal
× ചാക്ക്‌ - Chaakku | Chakku
× ദുഃഖാചരണം - Dhuakhaacharanam | Dhuakhacharanam
× ചാക്ക് - Chaakku | Chakku
× അനുതാപം - Anuthaapam | Anuthapam

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Matthew 11:21

"Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the mighty works which were done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes.


“കോരസീനേ, നിനക്കു ഹാ കഷ്ടം; ബേത്ത് സയിദേ, നിനക്കു ഹാ കഷ്ടം; നിങ്ങളിൽ നടന്ന വീര്യപ്രവൃത്തികൾ സോരിലും സീദോനിലും നടന്നിരുന്നു എങ്കിൽ അവർ പണ്ടുതന്നേ രട്ടിലും വെണ്ണീറിലും മാനസാന്തരപ്പെടുമായിരുന്നു.


1 Kings 20:31

Then his servants said to him, "Look now, we have heard that the kings of the house of Israel are merciful kings. Please, let us put sackcloth around our waists and ropes around our heads, and go out to the king of Israel; perhaps he will spare your life."


അവന്റെ ഭൃത്യന്മാർ അവനോടു: യിസ്രായേൽ ഗൃഹത്തിലെ രാജാക്കന്മാർ ദയയുള്ള രാജാക്കന്മാർ എന്നു ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടു; ഞങ്ങൾ അരെക്കു രട്ടും തലയിൽ കയറും കെട്ടി യിസ്രായേൽരാജാവിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലട്ടെ; പക്ഷേ അവൻ നിന്നെ ജീവനോടു രക്ഷിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു.


Jeremiah 6:26

O daughter of my people, Dress in sackcloth And roll about in ashes! Make mourning as for an only son, most bitter lamentation; For the plunderer will suddenly come upon us.


എന്റെ ജനത്തിന്റെ പുത്രീ, രട്ടുടുത്തു വെണ്ണീറിൽ ഉരുളുക; ഏകജാതനെക്കുറിച്ചു എന്നപോലെയുള്ള ദുഃഖവും ക ിനമായുള്ള വിലാപവും കഴിച്ചുകൊൾക; സംഹാരകൻ പെട്ടെന്നു നമ്മുടെ നേരെ വരും.


×

Found Wrong Meaning for Sackcloth?

Name :

Email :

Details :×