Sackcloth

Show Usage

Pronunciation of Sackcloth  

   

English Meaning

Linen or cotton cloth such as sacks are made of; coarse cloth; anciently, a cloth or garment worn in mourning, distress, mortification, or penitence.

  1. Sacking.
  2. A rough cloth of camel's hair, goat hair, hemp, cotton, or flax.
  3. Garments made of this cloth, worn as a symbol of mourning or penitence.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ചാക്ക് - Chaakku | Chakku
× ദുഃഖാചരണം - Dhuakhaacharanam | Dhuakhacharanam
× അനുതാപം - Anuthaapam | Anuthapam
× ചാക്കുതുണി - Chaakkuthuni | Chakkuthuni
× പശ്ചാത്താപം എന്നിവയുടെ സൂചനകൾ - Pashchaaththaapam Ennivayude Soochanakal | Pashchathapam Ennivayude Soochanakal
× ചാക്ക്‌ - Chaakku | Chakku

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Kings 6:30

Now it happened, when the king heard the words of the woman, that he tore his clothes; and as he passed by on the wall, the people looked, and there underneath he had sackcloth on his body.


സ്ത്രീയുടെ വാക്കു കേട്ടപ്പോൾ രാജാവു വസ്ത്രം കീറി; അവൻ മതിലിന്മേൽ നടന്നു പോകയായിരുന്നു; ജനം അവനെ നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ അകമെ ദേഹം പറ്റെ രട്ടു ഉടുത്തിരിക്കുന്നതു കണ്ടു.


Jeremiah 6:26

O daughter of my people, Dress in sackcloth And roll about in ashes! Make mourning as for an only son, most bitter lamentation; For the plunderer will suddenly come upon us.


എന്റെ ജനത്തിന്റെ പുത്രീ, രട്ടുടുത്തു വെണ്ണീറിൽ ഉരുളുക; ഏകജാതനെക്കുറിച്ചു എന്നപോലെയുള്ള ദുഃഖവും ക ിനമായുള്ള വിലാപവും കഴിച്ചുകൊൾക; സംഹാരകൻ പെട്ടെന്നു നമ്മുടെ നേരെ വരും.


Genesis 37:34

Then Jacob tore his clothes, put sackcloth on his waist, and mourned for his son many days.


യാക്കോബ് വസ്ത്രം കീറി, അരയിൽ രട്ടുശീല ചുറ്റി ഏറിയനാൾ തന്റെ മകനെച്ചൊല്ലി ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു


×

Found Wrong Meaning for Sackcloth?

Name :

Email :

Details :×