Sackcloth

Show Usage

Pronunciation of Sackcloth  

English Meaning

Linen or cotton cloth such as sacks are made of; coarse cloth; anciently, a cloth or garment worn in mourning, distress, mortification, or penitence.

  1. Sacking.
  2. A rough cloth of camel's hair, goat hair, hemp, cotton, or flax.
  3. Garments made of this cloth, worn as a symbol of mourning or penitence.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

അനുതാപം - Anuthaapam | Anuthapam ;പരുക്കൻതുണി - Parukkanthuni ;ദുഃഖവസ്‌ത്രം - Dhuakhavasthram ;ചാക്കുതുണി - Chaakkuthuni | Chakkuthuni ;ചാക്ക്‌ - Chaakku | Chakku ;ചാക്ക് - Chaakku | Chakku ;

വിഷമം തോന്നുക - Vishamam Thonnuka ;പശ്ചാത്താപം എന്നിവയുടെ സൂചനകൾ - Pashchaaththaapam Ennivayude Soochanakal | Pashchathapam Ennivayude Soochanakal ;പരുക്കന്‍തുണി - Parukkan‍thuni ;ദുഃഖാചരണം - Dhuakhaacharanam | Dhuakhacharanam ;മുരട്ടുതുണി - Murattuthuni ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Genesis 37:34

Then Jacob tore his clothes, put sackcloth on his waist, and mourned for his son many days.


യാക്കോബ് വസ്ത്രം കീറി, അരയിൽ രട്ടുശീല ചുറ്റി ഏറിയനാൾ തന്റെ മകനെച്ചൊല്ലി ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു


1 Kings 21:27

So it was, when Ahab heard those words, that he tore his clothes and put sackcloth on his body, and fasted and lay in sackcloth, and went about mourning.


ആഹാബ് ആ വാക്കു കേട്ടപ്പോൾ വസ്ത്രം കീറി, തന്റെ ദേഹം പറ്റെ രട്ടുടുത്തുകൊണ്ടു ഉപവസിച്ചു, രട്ടിൽ തന്നേ കിടക്കുകയും സാവധാനമായി നടക്കയും ചെയ്തു.


Esther 4:4

So Esther's maids and eunuchs came and told her, and the queen was deeply distressed. Then she sent garments to clothe Mordecai and take his sackcloth away from him, but he would not accept them.


എസ്തേരിന്റെ ബാല്യക്കാരത്തികളും ഷണ്ഡന്മാരും വന്നു അതു രാജ്ഞിയെ അറിയിച്ചപ്പോൾ അവൾ അത്യന്തം വ്യസനിച്ചു മൊർദ്ദെഖായിയുടെ രട്ടു നീക്കി അവനെ ഉടുപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു അവന്നു വസ്ത്രം കൊടുത്തയച്ചു; എന്നാൽ അവൻ വാങ്ങിയില്ല.


×

Found Wrong Meaning for Sackcloth?

Name :

Email :

Details :×