Thieves

Show Usage

Pronunciation of Thieves  

   

English Meaning

  1. Plural form of thief.
  2. Third person singular simple present form of to thieve.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× കൊതകുത്തി - Kothakuththi | Kothakuthi
× കള്ളന്മാര്‍ - Kallanmaar‍ | Kallanmar‍
× മോഷണത്തിന്‌ പ്രരിപ്പിക്കുക - Moshanaththinu Prarippikkuka | Moshanathinu Prarippikkuka

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 7:11

Has this house, which is called by My name, become a den of thieves in your eyes? Behold, I, even I, have seen it," says the LORD.


എന്റെ നാമം വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ആലയം കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹ എന്നു നിങ്ങൾക്കു തോന്നുന്നുവോ? എനിക്കും അതു അങ്ങിനെ തന്നേ തോന്നുന്നു എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു.


Obadiah 1:5

"If thieves had come to you, If robbers by night--Oh, how you will be cut off!--Would they not have stolen till they had enough? If grape-gatherers had come to you, Would they not have left some gleanings?


കള്ളന്മാർ നിന്റെ അടുക്കൽ വന്നാലോ, രാത്രിയിൽ പിടിച്ചുപറിക്കാർ വന്നാലോ--നീ എങ്ങനെ നശിച്ചുപോയിരിക്കുന്നു--അവർ തങ്ങൾക്കു മതിയാകുവോളം മോഷ്ടിക്കയില്ലയോ? മുന്തിരിപ്പഴം പറിക്കുന്നവർ നിന്റെ അടുക്കൽ വന്നാൽ അവർ ഏതാനും കാലാപ്പഴം ശേഷിപ്പിക്കയില്ലയോ?


Jeremiah 49:9

If grape-gatherers came to you, Would they not leave some gleaning grapes? If thieves by night, Would they not destroy until they have enough?


മുന്തിരിപ്പഴം പറിക്കുന്നവർ നിന്റെ അടുക്കൽ വന്നാൽ കാലാ പറിപ്പാൻ ചിലതു ശേഷിപ്പിക്കയില്ലയോ? രാത്രിയിൽ കള്ളന്മാർ വന്നാൽ തങ്ങൾക്കു മതിയാകുവോളം മാത്രമല്ലോ നശിപ്പിക്കുന്നതു?


×

Found Wrong Meaning for Thieves?

Name :

Email :

Details :×