Animals

Fruits

Search Word | പദം തിരയുക

  

Able

English Meaning

Fit; adapted; suitable.

  1. Having sufficient power or resources to accomplish something: a singer able to reach high notes; a detergent able to remove stains.
  2. Usage Problem Susceptible to action or treatment: The brakes were able to be fixed.
  3. Especially capable or talented.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

സമര്‍ത്ഥനായ - Samar‍ththanaaya | Samar‍thanaya

ശക്തമായ - Shakthamaaya | Shakthamaya

പര്യാപ്‌തമായ - Paryaapthamaaya | Paryapthamaya

നിപുണമായ - Nipunamaaya | Nipunamaya

പ്രാപ്‌തിയുള്ള - Praapthiyulla | Prapthiyulla

കാര്യശേഷിയുള്ള - Kaaryasheshiyulla | Karyasheshiyulla

യോഗ്യമായ - Yogyamaaya | Yogyamaya

Examples | ഉദാഹരണങ്ങൾ

The below examples are taken from The Holy Bible.
Psalms 36:12
There the workers of iniquity have fallen; They have been cast down and are not able to rise.
ദുഷ്പ്രവൃത്തിക്കാർ അവിടെത്തന്നേ വീഴുന്നു: അവർ മറിഞ്ഞു വീഴുന്നു; എഴുന്നേല്പാൻ കഴിയുന്നതുമില്ല.
Ezekiel 44:16
"They shall enter My sanctuary, and they shall come near My table to minister to Me, and they shall keep My charge.
അവർ എന്റെ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ കടന്നു എനിക്കു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ടതിന്നു എന്റെ മേശയുടെ അടുക്കൽ വരികയും എന്റെ കാര്യവിചാരണ നടത്തുകയും വേണം.
Exodus 40:4
You shall bring in the table and arrange the things that are to be set in order on it; and you shall bring in the lampstand and light its lamps.
മേശ കോണ്ടുവന്നു അതിന്റെ സാധനങ്ങൾ ക്രമത്തിൽ വെക്കേണം. നിലവിളകൂ കൊണ്ടുവന്നു അതിന്റെ ദീപം കൊളുത്തേണം.
Ezekiel 41:22
The altar was of wood, three cubits high, and its length two cubits. Its corners, its length, and its sides were of wood; and he said to me, "This is the table that is before the LORD."
മന്ദിരത്തിന്നും അതിവിശുദ്ധമന്ദിരത്തിന്നും ഈരണ്ടു കതകു ഉണ്ടായിരുന്നു.
Numbers 13:30
Then Caleb quieted the people before Moses, and said, "Let us go up at once and take possession, for we are well able to overcome it."
എന്നാൽ കാലേബ് മോശെയുടെ മുമ്പാകെ ജനത്തെ അമർത്തി: നാം ചെന്നു അതു കൈവശമാക്കുക; അതു ജയിപ്പാൻ നമുക്കു കഴിയും എന്നു പറഞ്ഞു.
1 Timothy 2:2
for kings and all who are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence.
വിശേഷാൽ രാജാക്കന്മാർക്കും സകല അധികാരസ്ഥന്മാർക്കും വേണ്ടി യാചനയും പ്രാർത്ഥനയും പക്ഷവാദവും സ്തോത്രവും ചെയ്യേണം എന്നു ഞാൻ സകലത്തിന്നും മുമ്പെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു.
Exodus 37:10
He made the table of acacia wood; two cubits was its length, a cubit its width, and a cubit and a half its height.
അവൻ ഖദിരമരംകൊണ്ടു മേശ ഉണ്ടാക്കി. അതിന്നു രണ്ടുമുഴം നീളവും ഒരു മുഴം വീതിയും ഒന്നരമുഴം ഉയരവും ഉണ്ടായിരുന്നു.
Deuteronomy 9:11
And it came to pass, at the end of forty days and forty nights, that the LORD gave me the two tablets of stone, the tablets of the covenant.
നാല്പതു രാവും നാല്പതു പകലും കഴിഞ്ഞപ്പോഴായിരുന്നു യഹോവ എന്റെ പക്കൽ നിയമത്തിന്റെ പലകകളായ ആ രണ്ടു കല്പലക തന്നതു.
Romans 15:31
that I may be delivered from those in Judea who do not believe, and that my service for Jerusalem may be acceptable to the saints,
പ്രസാദമായിത്തീരേണ്ടതിന്നും ഇങ്ങനെ ഞാൻ ദൈവവേഷ്ടത്താൽ സന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നു നിങ്ങളോടുകൂടെ മനം തണുക്കേണ്ടതിന്നും നിങ്ങൾ എനിക്കു വേണ്ടി ദൈവത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്നോടുകൂടെ പോരാടേണം
2 Corinthians 9:8
And God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work.
നിങ്ങൾ സകലത്തിലും എപ്പോഴും പൂർണ്ണതൃപ്തിയുള്ളവരായി സകല സൽപ്രവൃത്തിയിലും പെരുകി വരുമാറു നിങ്ങളിൽ സകലകൃപയും പെരുക്കുവാൻ ദൈവം ശക്തൻ ആകുന്നു.
Deuteronomy 1:13
Choose wise, understanding, and knowledgeable men from among your tribes, and I will make them heads over you.'
അതതു ഗോത്രത്തിൽനിന്നു ജ്ഞാനവും വിവേകവും പ്രസിദ്ധിയുമുള്ള പുരുഷന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ ; അവരെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു തലവന്മാരാക്കും.
Matthew 13:18
"Therefore hear the parable of the sower:
എന്നാൽ വിതെക്കുന്നവന്റെ ഉപമ കേട്ടുകൊൾവിൻ .
Luke 24:30
Now it came to pass, as He sat at the table with them, that He took bread, blessed and broke it, and gave it to them.
അവരുമായി ഭക്ഷണത്തിന്നു ഇരിക്കുമ്പോൾ അവൻ അപ്പം എടുത്തു അനുഗ്രഹിച്ചു നുറുക്കി അവർക്കുംകൊടുത്തു.
Song of Solomon 1:12
While the king is at his table, My spikenard sends forth its fragrance.
എന്റെ പ്രിയൻ എനിക്കു ഏൻ ഗെദി മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളിലെ മയിലാഞ്ചിപ്പൂകൂലപോലെ ഇരിക്കുന്നു.
Romans 2:25
For circumcision is indeed profitable if you keep the law; but if you are a breaker of the law, your circumcision has become uncircumcision.
നീ ന്യായപ്രമാണം ആചരിച്ചാൽ പരിച്ഛേദന പ്രയോജനമുള്ളതു സത്യം; ന്യായപ്രമാണലംഘിയായാലോ നിന്റെ പരിച്ഛേദന അഗ്രചർമ്മമായിത്തീർന്നു.
Mark 14:3
And being in Bethany at the house of Simon the leper, as He sat at the table, a woman came having an alabaster flask of very costly oil of spikenard. Then she broke the flask and poured it on His head.
അവൻ ബേഥാന്യയിൽ കുഷ്ഠരോഗിയായ ശിമോന്റെ വീട്ടിൽ പന്തിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു വെൺകൽഭരണി വിലയേറിയ സ്വച്ഛജടാമാംസി തൈലുവുമായി വന്നു ഭരണി പൊട്ടിച്ചു അവന്റെ തലയിൽ ഒഴിച്ചു.
Isaiah 23:8
Who has taken this counsel against Tyre, the crowning city, Whose merchants are princes, Whose traders are the honorable of the earth?
കിരീടം നലകുന്നതും വർത്തകന്മാർ പ്രഭുക്കന്മാരും വ്യാപാരികൾ ഭൂമിയിലെ മഹാന്മാരുമായുള്ളതുമായ സോരിനെക്കുറിച്ചു അതു നിർണ്ണയിച്ചതാർ?
2 Peter 2:14
having eyes full of adultery and that cannot cease from sin, enticing unstable souls. They have a heart trained in covetous practices, and are accursed children.
അവർ നേർവഴി വിട്ടു തെറ്റി ബെയോരിന്റെ മകനായ ബിലെയാമിന്റെ വഴിയിൽ നടന്നു.
Hebrews 12:22
But you have come to Mount Zion and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, to an innumerable company of angels,
ആദ്യജാതന്മാരുടെ സഭെക്കും എല്ലാവരുടെയും ദൈവമായ ന്യായാധിപതിക്കും സിദ്ധന്മാരായ നീതിമാന്മാരുടെ ആത്മാക്കൾക്കും
Isaiah 65:4
Who sit among the graves, And spend the night in the tombs; Who eat swine's flesh, And the broth of abominable things is in their vessels;
കല്ലറകളിൽ കുത്തിയിരിക്കയും ഗുഹകളിൽ രാപാർ‍ക്കയും പന്നിയിറച്ചി തിന്നുകയും പാത്രങ്ങളിൽ അറെപ്പായ ചാറു നിറെക്കയും മാറി നിൽക്ക; ഇങ്ങോട്ടു അടുക്കരുതു;
James 4:12
There is one Lawgiver, who is able to save and to destroy. Who are you to judge another?
ന്യായപ്രമാണകർത്താവും ന്യായാധിപതിയും ഒരുവനേയുള്ളു: രക്ഷിപ്പാനും നശിപ്പിപ്പാനും ശക്തനായവൻ തന്നേ; കൂട്ടുകാരനെ വിധിപ്പാൻ നീ ആർ?
Ezekiel 36:33
"Thus says the Lord GOD: "On the day that I cleanse you from all your iniquities, I will also enable you to dwell in the cities, and the ruins shall be rebuilt.
യഹോവയായ കർത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങളൊക്കെയും നീക്കി നിങ്ങളെ നിർമ്മലീകരിക്കുന്ന നാളിൽ നിങ്ങളുടെ പട്ടണങ്ങളിൽ ഞാൻ ആളെ പാർപ്പിക്കും; ശൂന്യസ്ഥലങ്ങളെയും പണിയും.
Nahum 2:9
Take spoil of silver! Take spoil of gold! There is no end of treasure, Or wealth of every desirable prize.
വെള്ളി കൊള്ളയിടുവിൻ ; പൊന്നു കൊള്ളയിടുവിൻ ; വീട്ടുസാമാനത്തിന്നു കണക്കില്ല; സകലവിധ മനോഹരവസ്തുക്കളായ സമ്പത്തും ഉണ്ടു.
Numbers 1:22
From the children of Simeon, their genealogies by their families, by their fathers' house, of those who were numbered, according to the number of names, every male individually, from twenty years old and above, all who were able to go to war:
ശിമെയോന്റെ മക്കളുടെ സന്തതികളിൽ കുലംകുലമായും കുടുംബംകുടുംബമായും ആളാംപ്രതി ഇരുപതു വയസ്സുമുതൽ മേലോട്ടു യുദ്ധത്തിന്നു പ്രാപ്തിയുള്ള സകലപുരുഷന്മാരും
Numbers 4:7
"On the table of showbread they shall spread a blue cloth, and put on it the dishes, the pans, the bowls, and the pitchers for pouring; and the showbread shall be on it.
കാഴ്ചയപ്പത്തിന്റെ മേശമേലും ഒരു നീലശ്ശീല വിരിച്ചു അതിന്മേൽ തളികകളും കരണ്ടികളും കിണ്ടികളും പകരുന്നതിന്നുള്ള കുടങ്ങളും വെക്കേണം; നിരന്തരമായ അപ്പവും അതിന്മേൽ ഇരിക്കേണം.
×

Found Wrong Meaning for Able?

Name :

Email :

Details :×