Accomplish

Show Usage

Pronunciation of Accomplish  

   

English Meaning

To complete, as time or distance.

  1. To succeed in doing; bring to pass. See Synonyms at perform.
  2. To reach the end of; complete.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× സാധിക്കുക - Saadhikkuka | Sadhikkuka
× സഫലമാക്കുക - Saphalamaakkuka | Saphalamakkuka
× നേടുക - Neduka
× പൂര്‍ത്തിയാക്കുക - Poor‍ththiyaakkuka | Poor‍thiyakkuka
× പൂർത്തിയാക്കുക - Poorththiyaakkuka | Poorthiyakkuka
× പരിപൂര്‍ണ്ണമാക്കുക - Paripoor‍nnamaakkuka | Paripoor‍nnamakkuka

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Exodus 14:13

And Moses said to the people, "Do not be afraid. Stand still, and see the salvation of the LORD, which He will accomplish for you today. For the Egyptians whom you see today, you shall see again no more forever.


അതിന്നു മോശെ ജനത്തോടു: ഭയപ്പെടേണ്ടാ; ഉറച്ചുനില്പിൻ ; യഹോവ ഇന്നു നിങ്ങൾക്കു ചെയ്‍വാനിരിക്കുന്ന രക്ഷ കണ്ടുകൊൾവിൻ ; നിങ്ങൾ ഇന്നു കണ്ടിട്ടുള്ള മിസ്രയീമ്യരെ ഇനി ഒരുനാളും കാണുകയില്ല.


Isaiah 55:11

So shall My word be that goes forth from My mouth; It shall not return to Me void, But it shall accomplish what I please, And it shall prosper in the thing for which I sent it.


എന്റെ വായിൽ നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന എന്റെ വചനം ആയിരിക്കും; അതു വെറുതെ എന്റെ അടുക്കലേക്കു മടങ്ങിവരാതെ എനിക്കു ഇഷ്ടമുള്ളതു നിവർ‍ത്തിക്കയും ഞാൻ അയച്ച കാർയം സാധിപ്പിക്കയും ചെയ്യും


Job 35:6

If you sin, what do you accomplish against Him? Or, if your transgressions are multiplied, what do you do to Him?


നീ പാപം ചെയ്യുന്നതിനാൽ അവനോടു എന്തു പ്രവർത്തിക്കുന്നു? നിന്റെ ലംഘനം പെരുകുന്നതിനാൽ നീ അവനോടു എന്തു ചെയ്യുന്നു?


×

Found Wrong Meaning for Accomplish?

Name :

Email :

Details :×