Blasphemed

Show Usage

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of blaspheme.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Matthew 27:39

And those who passed by blasphemed Him, wagging their heads


കടന്നുപോകുന്നുവർ തല കലുക്കി അവനെ ദുഷിച്ചു:


Ezekiel 20:27

"Therefore, son of man, speak to the house of Israel, and say to them, "Thus says the Lord GOD: "In this too your fathers have blasphemed Me, by being unfaithful to Me.


അതുകൊണ്ടു മരുഷ്യപുത്രാ നീ യിസ്രായേൽഗൃഹത്തോടു പറയേണ്ടതെന്തെന്നാൽ: യഹോവയായ കർത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ എന്നോടു ദ്രോഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൽ എന്നെ ദുഷിക്കയുംകൂടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു.


Mark 15:29

And those who passed by blasphemed Him, wagging their heads and saying, "Aha! You who destroy the temple and build it in three days,


കടന്നു പോകുന്നവർ തല കുലുക്കിക്കൊണ്ടു: ഹാ, ഹാ, മന്ദിരം പൊളിച്ചു മൂന്നു നാളുകൊണ്ടു പണിയുന്നവനേ,


×

Found Wrong Meaning for Blasphemed?

Name :

Email :

Details :×