Blasphemed

Show Usage
   

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of blaspheme.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Matthew 27:39

And those who passed by blasphemed Him, wagging their heads


കടന്നുപോകുന്നുവർ തല കലുക്കി അവനെ ദുഷിച്ചു:


1 Kings 21:10

and seat two men, scoundrels, before him to bear witness against him, saying, You have blasphemed God and the king. Then take him out, and stone him, that he may die.


നീചന്മാരായ രണ്ടാളുകളെ അവന്നെതിരെ നിർത്തി: അവൻ ദൈവത്തെയും രാജാവിനെയും ദുഷിച്ചു എന്നു അവന്നു വിരോധമായി സാക്ഷ്യം പറയിപ്പിൻ ; പിന്നെ നിങ്ങൾ അവനെ പുറത്തു കൊണ്ടുചെന്നു കല്ലെറിഞ്ഞുകൊല്ലേണം.


2 Kings 19:6

And Isaiah said to them, "Thus you shall say to your master, "Thus says the LORD: "Do not be afraid of the words which you have heard, with which the servants of the king of Assyria have blasphemed Me.


നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ യജമാനനോടു പറയേണ്ടതെന്തെന്നാൽ: യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: അശ്ശൂർരാജാവിന്റെ ഭൃത്യന്മാർ എന്നെ നിന്ദിച്ചതായി നീ കേട്ടിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾനിമിത്തം ഭയപ്പെടേണ്ടാ.


×

Found Wrong Meaning for Blasphemed?

Name :

Email :

Details :×