Blasphemed

Show Usage

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of blaspheme.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Luke 23:39

Then one of the criminals who were hanged blasphemed Him, saying, "If You are the Christ, save Yourself and us."


തൂക്കിയ ദുഷ്പ്രവൃത്തിക്കാരിൽ ഒരുത്തൻ : നീ ക്രിസ്തു അല്ലയോ? നിന്നെത്തന്നേയും ഞങ്ങളെയും രക്ഷിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു അവനെ ദുഷിച്ചു.


Mark 15:29

And those who passed by blasphemed Him, wagging their heads and saying, "Aha! You who destroy the temple and build it in three days,


കടന്നു പോകുന്നവർ തല കുലുക്കിക്കൊണ്ടു: ഹാ, ഹാ, മന്ദിരം പൊളിച്ചു മൂന്നു നാളുകൊണ്ടു പണിയുന്നവനേ,


Isaiah 65:7

Your iniquities and the iniquities of your fathers together," Says the LORD, "Who have burned incense on the mountains And blasphemed Me on the hills; Therefore I will measure their former work into their bosom."


നിങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങൾക്കും മലകളിന്മേൽ ധൂപം കാട്ടുകയും കുന്നുകളിന്മേൽ എന്നെ ദുഷിക്കയും ചെയ്തിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ അകൃത്യങ്ങൾക്കും കൂടെ പകരം വീട്ടും; ഞാൻ ആദ്യം അവരുടെ പ്രതിഫലം അവരുടെ മാർ‍വ്വിടത്തിലേക്കു അളന്നുകൊടുക്കും എന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു


×

Found Wrong Meaning for Blasphemed?

Name :

Email :

Details :×