Cleanse

Show Usage

Pronunciation of Cleanse  

   

English Meaning

To render clean; to free from fith, pollution, infection, guilt, etc.; to clean.

  1. To free from dirt, defilement, or guilt; purge or clean.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× മുവരുക - Muvaruka
× വൃത്തിയാക്കിയ - Vruththiyaakkiya | Vruthiyakkiya
× പവിത്രമായ - Pavithramaaya | Pavithramaya
× കഴുകുക - Kazhukuka
× വൃത്തിയാക്കൽ - Vruththiyaakkal | Vruthiyakkal
× വൃത്തിയുള്ള - Vruththiyulla | Vruthiyulla
× തുടച്ചു വെടിപ്പാക്കുക - Thudachu Vedippaakkuka | Thudachu Vedippakkuka
× പുണ്യാഹകർമ്മം - Punyaahakarmmam | Punyahakarmmam
× മോറുക - Moruka

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Matthew 23:26

Blind Pharisee, first cleanse the inside of the cup and dish, that the outside of them may be clean also.


കപടഭക്തിക്കാരായ ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരുമായുള്ളോരേ, നിങ്ങൾക്കു ഹാ കഷ്ടം; വെള്ളതേച്ച ശവക്കല്ലറകളോടു നിങ്ങൾ ഒത്തിരിക്കുന്നു; അവ പുറമെ അഴകായി ശോഭിക്കുന്നെങ്കിലും അകമെ ചത്തവരുടെ അസ്ഥികളും സകലവിധ അശുദ്ധിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.


Job 9:30

If I wash myself with snow water, And cleanse my hands with soap,


ഞാൻ ഹിമംകൊണ്ടു എന്നെ കഴുകിയാലും ക്ഷാരജലംകൊണ്ടു എന്റെ കൈ വെടിപ്പാക്കിയാലും


Ezekiel 39:16

The name of the city will also be Hamonah. Thus they shall cleanse the land."'


ഒരു നഗരത്തിന്നും ഹമോനാ (പുരുഷാരം) എന്നു പേരുണ്ടാകും; ഇങ്ങനെ അവർ ദേശത്തെ വെടിപ്പാക്കും.


×

Found Wrong Meaning for Cleanse?

Name :

Email :

Details :×