English Meaning

  1. Plural form of cow.
  2. Third-person singular simple present indicative form of cow.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

എരുമ - Eruma ;പ്രസവിച്ച പശു - Prasavicha Pashu ;ഭയാക്രാന്തനാക്കുക - Bhayaakraanthanaakkuka | Bhayakranthanakkuka ;കറവപ്പശു - Karavappashu ;ആല - Aala | ala ;ഗോവസൂരി - Govasoori ;

കാണ്ടാമൃഗി - Kaandaamrugi | Kandamrugi ;ബലം പ്രയോഗിച്ചോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയോ കീഴടക്കുക - Balam Prayogicho Bheeshanippeduththiyo Keezhadakkuka | Balam Prayogicho Bheeshanippeduthiyo Keezhadakkuka ;ധാരാളം പണം നൽകുന്ന ആൾ - Dhaaraalam Panam Nalkunna Aal | Dharalam Panam Nalkunna al ;ബലം പ്രയോഗിച്ച്‌ കീഴടക്കുക - Balam Prayogichu Keezhadakkuka ;പിടിയാന - Pidiyaana | Pidiyana ;ഗോക്കള്‍ - Gokkal‍ ;പശുക്കള്‍ - Pashukkal‍ ;കടൽപ്പശു - Kadalppashu ;ഗോക്കൾ - Gokkal ;പശുക്കൾ - Pashukkal ;പശുത്തൊഴുത്ത്‌ - Pashuththozhuththu | Pashuthozhuthu ;പെൺതിമിംഗലം - Penthimimgalam ; ;നെറ്റിത്തടുത്തിലെ ഒതുങ്ങാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത രോമം - Nettiththaduththile Othungaan Koottaakkaaththa Romam | Nettithaduthile Othungan Koottakkatha Romam ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Genesis 32:15

thirty milk camels with their colts, forty cows and ten bulls, twenty female donkeys and ten foals.


കറവുള്ള മുപ്പതു ഒട്ടകത്തെയും അവയുടെ കുട്ടികളെയും നാല്പതു പശുവിനെയും പത്തു കാളയെയും ഇരുപതു പെൺകഴുതയെയും പത്തു കഴുതകൂട്ടിയെയും വേർതിരിച്ചു.


1 Samuel 6:7

Now therefore, make a new cart, take two milk cows which have never been yoked, and hitch the cows to the cart; and take their calves home, away from them.


ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വണ്ടി ഉണ്ടാക്കി നുകം വെച്ചിട്ടില്ലാത്ത കറവുള്ള രണ്ടു പശുക്കളെ കൊണ്ടുവന്നു വണ്ടിക്കു കെട്ടി അവയുടെ കിടാക്കളെ അവയുടെ അടുക്കൽനിന്നു വീട്ടിൽ മടക്കിക്കൊണ്ടു പോകുവിൻ .


Genesis 41:3

Then behold, seven other cows came up after them out of the river, ugly and gaunt, and stood by the other cows on the bank of the river.


അവയുടെ പിന്നാലെ മെലിഞ്ഞും വിരൂപമായുമുള്ള വേറെ ഏഴു പശു നദിയിൽ നിന്നു കയറി, നദീതീരത്തു മറ്റേ പശുക്കളുടെ അരികെ നിന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Cows?

Name :

Email :

Details :×