English Meaning

  1. Plural form of cow.
  2. Third-person singular simple present indicative form of cow.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ഭയാക്രാന്തനാക്കുക - Bhayaakraanthanaakkuka | Bhayakranthanakkuka
× ധാരാളം പണം നൽകുന്ന ആൾ - Dhaaraalam Panam Nalkunna Aal | Dharalam Panam Nalkunna al
× ആല - Aala | ala
× ബലം പ്രയോഗിച്ചോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയോ കീഴടക്കുക - Balam Prayogicho Bheeshanippeduththiyo Keezhadakkuka | Balam Prayogicho Bheeshanippeduthiyo Keezhadakkuka
× നെറ്റിത്തടുത്തിലെ ഒതുങ്ങാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത രോമം - Nettiththaduththile Othungaan Koottaakkaaththa Romam | Nettithaduthile Othungan Koottakkatha Romam
× പിടിയാന - Pidiyaana | Pidiyana
× പശുത്തൊഴുത്ത്‌ - Pashuththozhuththu | Pashuthozhuthu
× കറവപ്പശു - Karavappashu
× കാണ്ടാമൃഗി - Kaandaamrugi | Kandamrugi
×
× എരുമ - Eruma

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Genesis 41:3

Then behold, seven other cows came up after them out of the river, ugly and gaunt, and stood by the other cows on the bank of the river.


അവയുടെ പിന്നാലെ മെലിഞ്ഞും വിരൂപമായുമുള്ള വേറെ ഏഴു പശു നദിയിൽ നിന്നു കയറി, നദീതീരത്തു മറ്റേ പശുക്കളുടെ അരികെ നിന്നു.


1 Samuel 6:7

Now therefore, make a new cart, take two milk cows which have never been yoked, and hitch the cows to the cart; and take their calves home, away from them.


ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വണ്ടി ഉണ്ടാക്കി നുകം വെച്ചിട്ടില്ലാത്ത കറവുള്ള രണ്ടു പശുക്കളെ കൊണ്ടുവന്നു വണ്ടിക്കു കെട്ടി അവയുടെ കിടാക്കളെ അവയുടെ അടുക്കൽനിന്നു വീട്ടിൽ മടക്കിക്കൊണ്ടു പോകുവിൻ .


Genesis 41:19

Then behold, seven other cows came up after them, poor and very ugly and gaunt, such ugliness as I have never seen in all the land of Egypt.


അവയുടെ പിന്നാലെ ക്ഷീണിച്ചും മെലിഞ്ഞും എത്രയും വിരൂപമായുമുള്ള വേറെ ഏഴു പശു കയറി വന്നു; അത്ര വിരൂപമായവയെ ഞാൻ മിസ്രയീംദേശത്തു എങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ല.


×

Found Wrong Meaning for Cows?

Name :

Email :

Details :×