English Meaning

  1. Plural form of cow.
  2. Third-person singular simple present indicative form of cow.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× നെറ്റിത്തടുത്തിലെ ഒതുങ്ങാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത രോമം - Nettiththaduththile Othungaan Koottaakkaaththa Romam | Nettithaduthile Othungan Koottakkatha Romam
× ബലം പ്രയോഗിച്ചോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയോ കീഴടക്കുക - Balam Prayogicho Bheeshanippeduththiyo Keezhadakkuka | Balam Prayogicho Bheeshanippeduthiyo Keezhadakkuka
× ആല - Aala | ala
× പശുത്തൊഴുത്ത്‌ - Pashuththozhuththu | Pashuthozhuthu
× ധാരാളം പണം നൽകുന്ന ആൾ - Dhaaraalam Panam Nalkunna Aal | Dharalam Panam Nalkunna al
× പിടിയാന - Pidiyaana | Pidiyana
× ഭയാക്രാന്തനാക്കുക - Bhayaakraanthanaakkuka | Bhayakranthanakkuka
×
× കാണ്ടാമൃഗി - Kaandaamrugi | Kandamrugi
× കറവപ്പശു - Karavappashu
× എരുമ - Eruma

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Genesis 41:4

And the ugly and gaunt cows ate up the seven fine looking and fat cows. So Pharaoh awoke.


മെലിഞ്ഞും വിരൂപമായുമുള്ള പശുക്കൾ രൂപ ഗുണവും മാംസപുഷ്ടിയുമുള്ള ഏഴു പശുക്കളെ തിന്നുകളഞ്ഞു; അപ്പോൾ ഫറവോൻ ഉണർന്നു.


Amos 4:1

Hear this word, you cows of Bashan, who are on the mountain of Samaria, Who oppress the poor, Who crush the needy, Who say to your husbands, "Bring wine, let us drink!"


എളിയവരെ പീഡിപിക്കയും ദരിദ്രന്മാരെ തകർക്കുംകയും തങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരോടു: കൊണ്ടുവരുവിൻ ; ഞങ്ങൾ കുടിക്കട്ടെ എന്നു പറകയും ചെയ്യുന്ന ശമർയ്യാപർവ്വതത്തിലെ ബാശാന്യപശുക്കളേ, ഈ വചനം കേൾപ്പിൻ .


Genesis 41:18

Suddenly seven cows came up out of the river, fine looking and fat; and they fed in the meadow.


അപ്പോൾ മാംസപുഷ്ടിയും രൂപഗുണവുമുള്ള ഏഴു പശു നദിയിൽനിന്നു കയറി ഞാങ്ങണയുടെ ഇടയിൽ മേഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Cows?

Name :

Email :

Details :×