English Meaning

  1. Plural form of cow.
  2. Third-person singular simple present indicative form of cow.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

കടൽപ്പശു - Kadalppashu ;ബലം പ്രയോഗിച്ചോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയോ കീഴടക്കുക - Balam Prayogicho Bheeshanippeduththiyo Keezhadakkuka | Balam Prayogicho Bheeshanippeduthiyo Keezhadakkuka ;പശുക്കൾ - Pashukkal ;ഭയാക്രാന്തനാക്കുക - Bhayaakraanthanaakkuka | Bhayakranthanakkuka ; ;എരുമ - Eruma ;

നെറ്റിത്തടുത്തിലെ ഒതുങ്ങാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത രോമം - Nettiththaduththile Othungaan Koottaakkaaththa Romam | Nettithaduthile Othungan Koottakkatha Romam ;ഗോക്കള്‍ - Gokkal‍ ;പെൺതിമിംഗലം - Penthimimgalam ;ബലം പ്രയോഗിച്ച്‌ കീഴടക്കുക - Balam Prayogichu Keezhadakkuka ;പ്രസവിച്ച പശു - Prasavicha Pashu ;ഗോവസൂരി - Govasoori ;പശുത്തൊഴുത്ത്‌ - Pashuththozhuththu | Pashuthozhuthu ;പിടിയാന - Pidiyaana | Pidiyana ;പശുക്കള്‍ - Pashukkal‍ ;ഗോക്കൾ - Gokkal ;കാണ്ടാമൃഗി - Kaandaamrugi | Kandamrugi ;ആല - Aala | ala ;ധാരാളം പണം നൽകുന്ന ആൾ - Dhaaraalam Panam Nalkunna Aal | Dharalam Panam Nalkunna al ;കറവപ്പശു - Karavappashu ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Samuel 6:7

Now therefore, make a new cart, take two milk cows which have never been yoked, and hitch the cows to the cart; and take their calves home, away from them.


ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വണ്ടി ഉണ്ടാക്കി നുകം വെച്ചിട്ടില്ലാത്ത കറവുള്ള രണ്ടു പശുക്കളെ കൊണ്ടുവന്നു വണ്ടിക്കു കെട്ടി അവയുടെ കിടാക്കളെ അവയുടെ അടുക്കൽനിന്നു വീട്ടിൽ മടക്കിക്കൊണ്ടു പോകുവിൻ .


Genesis 41:4

And the ugly and gaunt cows ate up the seven fine looking and fat cows. So Pharaoh awoke.


മെലിഞ്ഞും വിരൂപമായുമുള്ള പശുക്കൾ രൂപ ഗുണവും മാംസപുഷ്ടിയുമുള്ള ഏഴു പശുക്കളെ തിന്നുകളഞ്ഞു; അപ്പോൾ ഫറവോൻ ഉണർന്നു.


Genesis 32:15

thirty milk camels with their colts, forty cows and ten bulls, twenty female donkeys and ten foals.


കറവുള്ള മുപ്പതു ഒട്ടകത്തെയും അവയുടെ കുട്ടികളെയും നാല്പതു പശുവിനെയും പത്തു കാളയെയും ഇരുപതു പെൺകഴുതയെയും പത്തു കഴുതകൂട്ടിയെയും വേർതിരിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Cows?

Name :

Email :

Details :×