Eleven

Show Usage

Pronunciation of Eleven  

   

English Meaning

Ten and one added; as, eleven men.

  1. The cardinal number equal to 10 + 1.
  2. The 11th in a set or sequence.
  3. Something with 11 parts or members, especially a football team.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ഫുട്‌ബാള്‍ മുതലായ കളികള്‍ക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്ത 11പേര്‍ - Phudbaal‍ Muthalaaya Kalikal‍kkaayi Thiranjeduththa 11per‍ | Phudbal‍ Muthalaya Kalikal‍kkayi Thiranjedutha 11per‍
× ആന - Aana | ana
× പത്തിനും പന്ത്രണ്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള എണ്ണല്‍ സംഖ്യ - Paththinum Panthrandinum Idaykkulla Ennal‍ Samkhya | Pathinum Panthrandinum Idaykkulla Ennal‍ Samkhya

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Judges 17:3

So when he had returned the eleven hundred shekels of silver to his mother, his mother said, "I had wholly dedicated the silver from my hand to the LORD for my son, to make a carved image and a molded image; now therefore, I will return it to you."


അവൻ ആ ആയിരത്തൊരുനൂറു വെള്ളിപ്പണം അമ്മെക്കു മടക്കിക്കൊടുത്തപ്പോൾ അവന്റെ അമ്മ: കൊത്തുപണിയും വാർപ്പുപണിയുമായ ഒരു വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഞാൻ ഈ വെള്ളി എന്റെ മകന്നുവേണ്ടി യഹോവേക്കു നേർന്നിരിക്കുന്നു; ആകയാൽ ഞാൻ അതു നിനക്കു മടക്കിത്തരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.


Judges 16:5

And the lords of the Philistines came up to her and said to her, "Entice him, and find out where his great strength lies, and by what means we may overpower him, that we may bind him to afflict him; and every one of us will give you eleven hundred pieces of silver."


ഫെലിസ്ത പ്രഭുക്കന്മാർ അവളുടെ അടുക്കൽ വന്നു അവളോടു: നീ അവനെ വശീകരിച്ചു അവന്റെ മഹാശക്തി ഏതിൽ എന്നും ഞങ്ങൾ അവനെ പിടിച്ചു കെട്ടി ഒതുക്കേണ്ടതിന്നു എങ്ങനെ സാധിക്കും എന്നും അറിഞ്ഞുകൊൾക; ഞങ്ങൾ ഔരോരുത്തൻ ആയിരത്തൊരുനൂറു വെള്ളിപ്പണം വീതം നിനക്കു തരാം എന്നു പറഞ്ഞു.


Luke 24:9

Then they returned from the tomb and told all these things to the eleven and to all the rest.


കല്ലറ വിട്ടു മടങ്ങിപ്പോയി പതിനൊരുവർ മുതലായ എല്ലാവരോടും ഇതു ഒക്കെയും അറിയിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Eleven?

Name :

Email :

Details :×