Seven

Show Usage

Pronunciation of Seven  

   

English Meaning

One more than six; six and one added; as, seven days make one week.

  1. The cardinal number equal to 6 + 1.
  2. The seventh in a set or sequence.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ഏഴ്‌ - Ezhu
× തീരുമാനം - Theerumaanam | Theerumanam
× സപ്തം - Saptham
× ഏഴു ദിവസത്തേക്കുള്ള - Ezhu Dhivasaththekkulla | Ezhu Dhivasathekkulla
× സപ്ത - Saptha
× ഏഴ് - Ezhu
× ഏഴായ - Ezhaaya | Ezhaya
× ഏഴുമണി സമയം - Ezhumani Samayam

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Job 1:3

Also, his possessions were seven thousand sheep, three thousand camels, five hundred yoke of oxen, five hundred female donkeys, and a very large household, so that this man was the greatest of all the people of the East.


അവന്നു ഏഴായിരം ആടും മൂവായിരം ഒട്ടകവും അഞ്ഞൂറു ഏർ കാളയും അഞ്ഞൂറു പെൺ കഴുതയുമായ മൃഗസമ്പത്തും ഏറ്റവും വളരെ ദാസജനവും ഉണ്ടായിരുന്നു; അങ്ങനെ അവൻ സകലപൂർവ്വദിഗ്വാസികളിലും മഹാനായിരുന്നു.


Revelation 17:7

But the angel said to me, "Why did you marvel? I will tell you the mystery of the woman and of the beast that carries her, which has the seven heads and the ten horns.


ദൂതൻ എന്നോടു പറഞ്ഞതു: നീ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നതു എന്തു? ഈ സ്ത്രീയുടെയും ഏഴു തലയും പത്തു കൊമ്പും ഉള്ളതായി അവളെ ചുമക്കുന്ന മൃഗത്തിന്റെയും മർമ്മം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം.


Job 5:19

He shall deliver you in six troubles, Yes, in seven no evil shall touch you.


ആറു കഷ്ടത്തിൽനിന്നു അവൻ നിന്നെ വിടുവിക്കും; ഏഴാമത്തേതിലും തിന്മ നിന്നെ തൊടുകയില്ല.


×

Found Wrong Meaning for Seven?

Name :

Email :

Details :×