Establishes

Show Usage
   

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of establish.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Proverbs 29:4

The king establishes the land by justice, But he who receives bribes overthrows it.


രാജാവു ന്യായപാലനത്താൽ രാജ്യത്തെ നിലനിർത്തുന്നു; നികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവനോ അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു.


Daniel 6:15

Then these men approached the king, and said to the king, "Know, O king, that it is the law of the Medes and Persians that no decree or statute which the king establishes may be changed."


എന്നാൽ ആ പുരുഷന്മാർ രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ ബദ്ധപ്പെട്ടു ചെന്നു: രാജാവേ, രാജാവു ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിരോധകല്പനയോ നിയമമോ മാറ്റിക്കൂടാ എന്നിങ്ങനെയാകുന്നു മേദ്യരുടെയും പാർസികളുടെയും നിയമം എന്നു ബോദ്ധ്യമായിരിക്കേണം എന്നു രാജാവോടു ഉണർത്തിച്ചു.


Habakkuk 2:12

"Woe to him who builds a town with bloodshed, Who establishes a city by iniquity!


രക്തപാതകംകൊണ്ടു പട്ടണം പണിയുകയും നീതികേടുകൊണ്ടു നഗരം സ്ഥാപിക്കയും ചെയ്യുന്നവന്നു അയ്യോ കഷ്ടം!


×

Found Wrong Meaning for Establishes?

Name :

Email :

Details :×