Farthest

Show Usage

Pronunciation of Farthest  

English Meaning

Most distant or remote; as, the farthest degree. See Furthest.

  1. Most remote or distant.
  2. To or at the most distant or remote point.
  3. To or at the most advanced point or stage.
  4. By the greatest extent or degree.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

വിദൂരമായ - Vidhooramaaya | Vidhooramaya ;ദൂരെ - Dhoore ;ഏറ്റവുമകലെയുള്ള - Ettavumakaleyulla ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Joshua 17:18

but the mountain country shall be yours. Although it is wooded, you shall cut it down, and its farthest extent shall be yours; for you shall drive out the Canaanites, though they have iron chariots and are strong."


മലനാടു നിനക്കുള്ളതു ആയിരിക്കേണം; അതു കാടാകുന്നു എങ്കിലും നിങ്ങൾ അതു വെട്ടിത്തെളിക്കേണം അതിന്റെ അറുതിപ്രദേശങ്ങളും നിങ്ങൾക്കുള്ളവ തന്നേ; കനാന്യർ ഇരിമ്പുരഥങ്ങൾ ഉള്ളവരും ബലവാന്മാരും ആകുന്നു എങ്കിലും നിങ്ങൾ അവരെ നീക്കിക്കളയും.


Isaiah 41:9

You whom I have taken from the ends of the earth, And called from its farthest regions, And said to you, "You are My servant, I have chosen you and have not cast you away:


ഞാൻ നിന്നെ നിരസിച്ചുകളയാതെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു ഭൂമിയുടെ അറ്റങ്ങളിൽ നിന്നു എടുക്കയും അതിന്റെ മൂലകളിൽനിന്നു വിളിച്ചു ചേർക്കയും ചെയ്തിരിക്കുന്നവനായുള്ളോവേ, നീ ഭയപ്പെടേണ്ടാ;


Isaiah 37:24

By your servants you have reproached the Lord, And said, "By the multitude of my chariots I have come up to the height of the mountains, To the limits of Lebanon; I will cut down its tall cedars And its choice cypress trees; I will enter its farthest height, To its fruitful forest.


നിന്റെ ഭൃത്യന്മാർമുഖാന്തരം നീ കർത്താവിനെ നിന്ദിച്ചു; എന്റെ അസംഖ്യരഥങ്ങളോടുകൂടെ ഞാൻ മലമുകളിലും ലെബാനോന്റെ ശിഖരങ്ങളിലും കയറിയിരിക്കുന്നു; അതിലെ പൊക്കമുള്ള ദേവദാരുക്കളും വിശേഷമായ സരളവൃക്ഷങ്ങളും ഞാൻ മുറിക്കും; അതിന്റെ അറ്റത്തെ കൊടുമുടിവരെയും അതിന്റെ ചെഴിപ്പുള്ള കാടുവരെയും ഞാൻ കടന്നുചെല്ലും;


×

Found Wrong Meaning for Farthest?

Name :

Email :

Details :×