Farthest

Show Usage

Pronunciation of Farthest  

   

English Meaning

Most distant or remote; as, the farthest degree. See Furthest.

  1. Most remote or distant.
  2. To or at the most distant or remote point.
  3. To or at the most advanced point or stage.
  4. By the greatest extent or degree.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ദൂരെ - Dhoore
× വിദൂരമായ - Vidhooramaaya | Vidhooramaya

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 49:32

Their camels shall be for booty, And the multitude of their cattle for plunder. I will scatter to all winds those in the farthest corners, And I will bring their calamity from all its sides," says the LORD.


അവരുടെ ഒട്ടകങ്ങൾ കവർച്ചയും അവരുടെ കന്നുകാലിക്കൂട്ടങ്ങൾ കൊള്ളയും ആയിത്തീരും; തലയുടെ അരികു വടിച്ചുവരെ ഞാൻ എല്ലാകാറ്റുകളിലേക്കും ചിന്നിച്ചുകളകയും നാലു പുറത്തുനിന്നും അവർക്കും ആപത്തു വരുത്തുകയും ചെയ്യും എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു.


Nehemiah 1:9

but if you return to Me, and keep My commandments and do them, though some of you were cast out to the farthest part of the heavens, yet I will gather them from there, and bring them to the place which I have chosen as a dwelling for My name.'


എന്നാൽ നിങ്ങൾ എങ്കലേക്കു തിരിഞ്ഞു എന്റെ കല്പനകളെ പ്രമാണിച്ചു അവയെ അനുസരിച്ചുനടന്നാൽ, നിങ്ങളുടെ ഭ്രഷ്ടന്മാർ ആകാശത്തിന്റെ അറുതിവരെയും എത്തിയിരുന്നാലും ഞാൻ അവിടെനിന്നു അവരെ ശേഖരിച്ചു, എന്റെ നാമം സ്ഥാപിപ്പാൻ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലത്തു കൊണ്ടുവരും എന്നു നിന്റെ ദാസനായ മോശെയോടു നീ അരുളിച്ചെയ്ത വചനം ഔർക്കേണമേ.


Jeremiah 6:22

Thus says the LORD: "Behold, a people comes from the north country, And a great nation will be raised from the farthest parts of the earth.


യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ഇതാ, വടക്കുദേശത്തുനിന്നു ഒരു ജാതി വരുന്നു; ഭൂമിയുടെ അറ്റങ്ങളിൽനിന്നു ഒരു മഹാജാതി ഉണർന്നുവരും.


×

Found Wrong Meaning for Farthest?

Name :

Email :

Details :×