Listened

Show Usage

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of listen.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Genesis 30:17

And God listened to Leah, and she conceived and bore Jacob a fifth son.


ദൈവം ലേയയുടെ അപേക്ഷ കേട്ടു; അവൾ ഗർഭം ധരിച്ചു യാക്കോബിന്നു അഞ്ചാമതു ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു.


Jeremiah 8:6

I listened and heard, But they do not speak aright. No man repented of his wickedness, Saying, "What have I done?' Everyone turned to his own course, As the horse rushes into the battle.


ഞാൻ ശ്രദ്ധവെച്ചു കേട്ടു; അവർ നേരു സംസാരിച്ചില്ല; അയ്യോ ഞാൻ എന്തു ചെയ്തുപോയി എന്നു പറഞ്ഞു ആരും തന്റെ ദുഷ്ടതയെക്കുറിച്ചു അനുതപിച്ചില്ല; കുതിര പടെക്കു പായുന്നതുപോലെ ഔരോരുത്തൻ താന്താന്റെ വഴിക്കു തിരിയുന്നു.


Malachi 3:16

Then those who feared the LORD spoke to one another, And the LORD listened and heard them; So a book of remembrance was written before Him For those who fear the LORD And who meditate on His name.


യഹോവാഭക്തന്മാർ അന്നു തമ്മിൽ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചു; യഹോവ ശ്രദ്ധവെച്ചു കേട്ടു; യഹോവാഭക്തന്മാർക്കും അവന്റെ നാമത്തെ സ്മരിക്കുന്നവർക്കും വേണ്ടി അവന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരു സ്മരണപുസ്തകം എഴുതിവെച്ചിരിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Listened?

Name :

Email :

Details :×