Listens

Show Usage
   

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of listen.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Proverbs 8:34

Blessed is the man who listens to me, Watching daily at my gates, Waiting at the posts of my doors.


ദിവസംപ്രതി എന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ ജാഗരിച്ചും എന്റെ വാതിൽക്കട്ടളെക്കൽ കാത്തുകൊണ്ടും എന്റെ വാക്കു കേട്ടനുസരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ .


Jeremiah 16:12

And you have done worse than your fathers, for behold, each one follows the dictates of his own evil heart, so that no one listens to Me.


നിങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെക്കാൾ അധികം ദോഷം ചെയ്തിരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ ഔരോരുത്തനും എന്റെ വാക്കു കേൾക്കാതെ താന്താന്റെ ദുഷ്ടഹൃദയത്തിലെ ശാ ്യം അനുസരിച്ചു നടക്കുന്നു.


Proverbs 17:4

An evildoer gives heed to false lips; A liar listens eagerly to a spiteful tongue.


ദുഷ്കർമ്മി നീതികെട്ട അധരങ്ങൾക്കു ശ്രദ്ധകൊടുക്കുന്നു; വ്യാജം പറയുന്നവൻ വഷളത്വമുള്ള നാവിന്നു ചെവികൊടുക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Listens?

Name :

Email :

Details :×