Parched

Show Usage
   

English Meaning

  1. Dry.
  2. Thirsty.
  3. Simple past tense and past participle of parch.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× വരളൽ - Varalal
× വരളുക - Varaluka
× ചുടുക - Chuduka
× വരണ്ട - Varanda
× ചൂടാക്കുക - Choodaakkuka | Choodakkuka
×
× തൊലിവരളൽ - Tholivaralal
× വരണ്ടതാക്കുക - Varandathaakkuka | Varandathakkuka

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 35:7

The parched ground shall become a pool, And the thirsty land springs of water; In the habitation of jackals, where each lay, There shall be grass with reeds and rushes.


മരീചിക ഒരു പൊയ്കയായും വരണ്ടനിലം നീരുറവുകളായും തീരും; കുറുക്കന്മാരുടെ പാർപ്പിടത്തു, അവ കിടന്ന സ്ഥലത്തുതന്നെ, പുല്ലും ഔടയും ഞാങ്ങണയും വളരും.


2 Samuel 17:28

brought beds and basins, earthen vessels and wheat, barley and flour, parched grain and beans, lentils and parched seeds,


കിടക്കകളും കിണ്ണങ്ങളും മൺപാത്രങ്ങളും ദാവീദിന്നും കൂടെയുള്ള ജനത്തിന്നും ഭക്ഷിപ്പാൻ , കോതമ്പു, യവം, മാവു, മലർ, അമരക്ക, പയർ, പരിപ്പു, തേൻ , വെണ്ണ, ആടു, പശുവിൻ പാൽക്കട്ട എന്നിവയും കൊണ്ടുവന്നു; ജനം മരുഭൂമിയിൽ വിശന്നും ദാഹിച്ചും ഇരിക്കുമല്ലോ എന്നു അവർ പറഞ്ഞു.


Joshua 5:11

And they ate of the produce of the land on the day after the Passover, unleavened bread and parched grain, on the very same day.


പെസഹയുടെ പിറ്റെ ദിവസം തന്നേ അവർ ദേശത്തെ വിളവുകൊണ്ടുള്ള പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പവും മലരും തിന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Parched?

Name :

Email :

Details :



×