Parched

Show Usage

English Meaning

  1. Dry.
  2. Thirsty.
  3. Simple past tense and past participle of parch.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

വരട്ടുക - Varattuka ;വരണ്ടതാക്കുക - Varandathaakkuka | Varandathakkuka ;പൊരിഞ്ഞ - Porinja ;തൊലിവരളൽ - Tholivaralal ;ഉണക്കുക - Unakkuka ;പൊരിഞ്ഞ - Porinja ;

വരളൽ - Varalal ;കൊടുംചൂട്‌ - Kodumchoodu ;വരളുക - Varaluka ;പൊരിക്കുക - Porikkuka ;വരണ്ട - Varanda ;ചൂടാക്കുക - Choodaakkuka | Choodakkuka ;മലർപ്പൊരി - Malarppori ;വറക്കുക - Varakkuka ;ഉണങ്ങുക - Unanguka ;ചുടുക - Chuduka ;വറുക്കുക - Varukkuka ;തപിപ്പിക്കുക - Thapippikkuka ; ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Samuel 17:28

brought beds and basins, earthen vessels and wheat, barley and flour, parched grain and beans, lentils and parched seeds,


കിടക്കകളും കിണ്ണങ്ങളും മൺപാത്രങ്ങളും ദാവീദിന്നും കൂടെയുള്ള ജനത്തിന്നും ഭക്ഷിപ്പാൻ , കോതമ്പു, യവം, മാവു, മലർ, അമരക്ക, പയർ, പരിപ്പു, തേൻ , വെണ്ണ, ആടു, പശുവിൻ പാൽക്കട്ട എന്നിവയും കൊണ്ടുവന്നു; ജനം മരുഭൂമിയിൽ വിശന്നും ദാഹിച്ചും ഇരിക്കുമല്ലോ എന്നു അവർ പറഞ്ഞു.


Isaiah 35:7

The parched ground shall become a pool, And the thirsty land springs of water; In the habitation of jackals, where each lay, There shall be grass with reeds and rushes.


മരീചിക ഒരു പൊയ്കയായും വരണ്ടനിലം നീരുറവുകളായും തീരും; കുറുക്കന്മാരുടെ പാർപ്പിടത്തു, അവ കിടന്ന സ്ഥലത്തുതന്നെ, പുല്ലും ഔടയും ഞാങ്ങണയും വളരും.


Ruth 2:14

Now Boaz said to her at mealtime, "Come here, and eat of the bread, and dip your piece of bread in the vinegar." So she sat beside the reapers, and he passed parched grain to her; and she ate and was satisfied, and kept some back.


ഭക്ഷണസമയത്തു ബോവസ് അവളോടു: ഇവിടെ വന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്ക; കഷണം ചാറ്റിൽ മുക്കിക്കൊൾക എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവൾ കൊയ്ത്തുകാരുടെ അരികെ ഇരുന്നു; അവൻ അവൾക്കു മലർ കൊടുത്തു; അവൾ തിന്നു തൃപ്തയായി ശേഷിപ്പിക്കയും ചെയ്തു.


×

Found Wrong Meaning for Parched?

Name :

Email :

Details :×