Parched

Show Usage
   

English Meaning

  1. Dry.
  2. Thirsty.
  3. Simple past tense and past participle of parch.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ചൂടാക്കുക - Choodaakkuka | Choodakkuka
× വരളുക - Varaluka
× വരണ്ടതാക്കുക - Varandathaakkuka | Varandathakkuka
× തൊലിവരളൽ - Tholivaralal
× ചുടുക - Chuduka
× വരളൽ - Varalal
× വരണ്ട - Varanda
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Samuel 17:28

brought beds and basins, earthen vessels and wheat, barley and flour, parched grain and beans, lentils and parched seeds,


കിടക്കകളും കിണ്ണങ്ങളും മൺപാത്രങ്ങളും ദാവീദിന്നും കൂടെയുള്ള ജനത്തിന്നും ഭക്ഷിപ്പാൻ , കോതമ്പു, യവം, മാവു, മലർ, അമരക്ക, പയർ, പരിപ്പു, തേൻ , വെണ്ണ, ആടു, പശുവിൻ പാൽക്കട്ട എന്നിവയും കൊണ്ടുവന്നു; ജനം മരുഭൂമിയിൽ വിശന്നും ദാഹിച്ചും ഇരിക്കുമല്ലോ എന്നു അവർ പറഞ്ഞു.


Joshua 5:11

And they ate of the produce of the land on the day after the Passover, unleavened bread and parched grain, on the very same day.


പെസഹയുടെ പിറ്റെ ദിവസം തന്നേ അവർ ദേശത്തെ വിളവുകൊണ്ടുള്ള പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പവും മലരും തിന്നു.


Leviticus 23:14

You shall eat neither bread nor parched grain nor fresh grain until the same day that you have brought an offering to your God; it shall be a statute forever throughout your generations in all your dwellings.


നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്നു വഴിപാടു കൊണ്ടുവരുന്ന ദിവസംവരെ നിങ്ങൾ അപ്പമാകട്ടെ മലരാകട്ടെ കതിരാകട്ടെ തിന്നരുതു; നിങ്ങളുടെ സകലവാസസ്ഥലങ്ങളിലും ഇതു തലമുറതലമുറയായി നിങ്ങൾക്കു എന്നേക്കുമുള്ള ചട്ടം ആയിരിക്കേണം.


×

Found Wrong Meaning for Parched?

Name :

Email :

Details :×