Parched

Show Usage
   

English Meaning

  1. Dry.
  2. Thirsty.
  3. Simple past tense and past participle of parch.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ചുടുക - Chuduka
× തൊലിവരളൽ - Tholivaralal
× വരളൽ - Varalal
× വരണ്ട - Varanda
× ചൂടാക്കുക - Choodaakkuka | Choodakkuka
×
× വരണ്ടതാക്കുക - Varandathaakkuka | Varandathakkuka
× വരളുക - Varaluka

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Joshua 5:11

And they ate of the produce of the land on the day after the Passover, unleavened bread and parched grain, on the very same day.


പെസഹയുടെ പിറ്റെ ദിവസം തന്നേ അവർ ദേശത്തെ വിളവുകൊണ്ടുള്ള പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പവും മലരും തിന്നു.


Leviticus 23:14

You shall eat neither bread nor parched grain nor fresh grain until the same day that you have brought an offering to your God; it shall be a statute forever throughout your generations in all your dwellings.


നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്നു വഴിപാടു കൊണ്ടുവരുന്ന ദിവസംവരെ നിങ്ങൾ അപ്പമാകട്ടെ മലരാകട്ടെ കതിരാകട്ടെ തിന്നരുതു; നിങ്ങളുടെ സകലവാസസ്ഥലങ്ങളിലും ഇതു തലമുറതലമുറയായി നിങ്ങൾക്കു എന്നേക്കുമുള്ള ചട്ടം ആയിരിക്കേണം.


Ruth 2:14

Now Boaz said to her at mealtime, "Come here, and eat of the bread, and dip your piece of bread in the vinegar." So she sat beside the reapers, and he passed parched grain to her; and she ate and was satisfied, and kept some back.


ഭക്ഷണസമയത്തു ബോവസ് അവളോടു: ഇവിടെ വന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്ക; കഷണം ചാറ്റിൽ മുക്കിക്കൊൾക എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവൾ കൊയ്ത്തുകാരുടെ അരികെ ഇരുന്നു; അവൻ അവൾക്കു മലർ കൊടുത്തു; അവൾ തിന്നു തൃപ്തയായി ശേഷിപ്പിക്കയും ചെയ്തു.


×

Found Wrong Meaning for Parched?

Name :

Email :

Details :×