Parched

Show Usage

English Meaning

  1. Dry.
  2. Thirsty.
  3. Simple past tense and past participle of parch.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

വറുക്കുക - Varukkuka ;വരണ്ടതാക്കുക - Varandathaakkuka | Varandathakkuka ;പൊരിഞ്ഞ - Porinja ;വരണ്ട - Varanda ;തപിപ്പിക്കുക - Thapippikkuka ;വറക്കുക - Varakkuka ;

കൊടുംചൂട്‌ - Kodumchoodu ;മലർപ്പൊരി - Malarppori ;തൊലിവരളൽ - Tholivaralal ;ചുടുക - Chuduka ;വരളുക - Varaluka ;വരളൽ - Varalal ;ചൂടാക്കുക - Choodaakkuka | Choodakkuka ;വരട്ടുക - Varattuka ;ഉണങ്ങുക - Unanguka ;ഉണക്കുക - Unakkuka ;പൊരിക്കുക - Porikkuka ; ;പൊരിഞ്ഞ - Porinja ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 35:7

The parched ground shall become a pool, And the thirsty land springs of water; In the habitation of jackals, where each lay, There shall be grass with reeds and rushes.


മരീചിക ഒരു പൊയ്കയായും വരണ്ടനിലം നീരുറവുകളായും തീരും; കുറുക്കന്മാരുടെ പാർപ്പിടത്തു, അവ കിടന്ന സ്ഥലത്തുതന്നെ, പുല്ലും ഔടയും ഞാങ്ങണയും വളരും.


Ruth 2:14

Now Boaz said to her at mealtime, "Come here, and eat of the bread, and dip your piece of bread in the vinegar." So she sat beside the reapers, and he passed parched grain to her; and she ate and was satisfied, and kept some back.


ഭക്ഷണസമയത്തു ബോവസ് അവളോടു: ഇവിടെ വന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്ക; കഷണം ചാറ്റിൽ മുക്കിക്കൊൾക എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവൾ കൊയ്ത്തുകാരുടെ അരികെ ഇരുന്നു; അവൻ അവൾക്കു മലർ കൊടുത്തു; അവൾ തിന്നു തൃപ്തയായി ശേഷിപ്പിക്കയും ചെയ്തു.


Leviticus 23:14

You shall eat neither bread nor parched grain nor fresh grain until the same day that you have brought an offering to your God; it shall be a statute forever throughout your generations in all your dwellings.


നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്നു വഴിപാടു കൊണ്ടുവരുന്ന ദിവസംവരെ നിങ്ങൾ അപ്പമാകട്ടെ മലരാകട്ടെ കതിരാകട്ടെ തിന്നരുതു; നിങ്ങളുടെ സകലവാസസ്ഥലങ്ങളിലും ഇതു തലമുറതലമുറയായി നിങ്ങൾക്കു എന്നേക്കുമുള്ള ചട്ടം ആയിരിക്കേണം.


×

Found Wrong Meaning for Parched?

Name :

Email :

Details :×