Parched

Show Usage
   

English Meaning

  1. Dry.
  2. Thirsty.
  3. Simple past tense and past participle of parch.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× ചുടുക - Chuduka
× വരണ്ട - Varanda
× വരളൽ - Varalal
× വരളുക - Varaluka
× ചൂടാക്കുക - Choodaakkuka | Choodakkuka
× തൊലിവരളൽ - Tholivaralal
× വരണ്ടതാക്കുക - Varandathaakkuka | Varandathakkuka

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Job 14:11

As water disappears from the sea, And a river becomes parched and dries up,


സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളം പോയ്പോകുമ്പോലെയും ആറു വറ്റി ഉണങ്ങിപ്പോകുമ്പോലെയും


Isaiah 35:7

The parched ground shall become a pool, And the thirsty land springs of water; In the habitation of jackals, where each lay, There shall be grass with reeds and rushes.


മരീചിക ഒരു പൊയ്കയായും വരണ്ടനിലം നീരുറവുകളായും തീരും; കുറുക്കന്മാരുടെ പാർപ്പിടത്തു, അവ കിടന്ന സ്ഥലത്തുതന്നെ, പുല്ലും ഔടയും ഞാങ്ങണയും വളരും.


Leviticus 23:14

You shall eat neither bread nor parched grain nor fresh grain until the same day that you have brought an offering to your God; it shall be a statute forever throughout your generations in all your dwellings.


നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്നു വഴിപാടു കൊണ്ടുവരുന്ന ദിവസംവരെ നിങ്ങൾ അപ്പമാകട്ടെ മലരാകട്ടെ കതിരാകട്ടെ തിന്നരുതു; നിങ്ങളുടെ സകലവാസസ്ഥലങ്ങളിലും ഇതു തലമുറതലമുറയായി നിങ്ങൾക്കു എന്നേക്കുമുള്ള ചട്ടം ആയിരിക്കേണം.


×

Found Wrong Meaning for Parched?

Name :

Email :

Details :×