Parched

Show Usage

English Meaning

  1. Dry.
  2. Thirsty.
  3. Simple past tense and past participle of parch.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

തൊലിവരളൽ - Tholivaralal ;പൊരിക്കുക - Porikkuka ;ഉണങ്ങുക - Unanguka ;പൊരിഞ്ഞ - Porinja ;ചൂടാക്കുക - Choodaakkuka | Choodakkuka ;വരളൽ - Varalal ;

വരളുക - Varaluka ;ഉണക്കുക - Unakkuka ; ;ചുടുക - Chuduka ;പൊരിഞ്ഞ - Porinja ;കൊടുംചൂട്‌ - Kodumchoodu ;മലർപ്പൊരി - Malarppori ;തപിപ്പിക്കുക - Thapippikkuka ;വറക്കുക - Varakkuka ;വരട്ടുക - Varattuka ;വറുക്കുക - Varukkuka ;വരണ്ട - Varanda ;വരണ്ടതാക്കുക - Varandathaakkuka | Varandathakkuka ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 17:6

For he shall be like a shrub in the desert, And shall not see when good comes, But shall inhabit the parched places in the wilderness, In a salt land which is not inhabited.


അവൻ മരുഭൂമിയിലെ ചൂരച്ചെടിപോലെയാകും; നന്മ വരുമ്പോൾ അതിനെ കാണാതെ മരുഭൂമിയിലെ വരണ്ട പ്രദേശങ്ങളിലും നിവാസികൾ ഇല്ലാത്ത ഉവർനിലത്തിലും പാർക്കും.


2 Samuel 17:28

brought beds and basins, earthen vessels and wheat, barley and flour, parched grain and beans, lentils and parched seeds,


കിടക്കകളും കിണ്ണങ്ങളും മൺപാത്രങ്ങളും ദാവീദിന്നും കൂടെയുള്ള ജനത്തിന്നും ഭക്ഷിപ്പാൻ , കോതമ്പു, യവം, മാവു, മലർ, അമരക്ക, പയർ, പരിപ്പു, തേൻ , വെണ്ണ, ആടു, പശുവിൻ പാൽക്കട്ട എന്നിവയും കൊണ്ടുവന്നു; ജനം മരുഭൂമിയിൽ വിശന്നും ദാഹിച്ചും ഇരിക്കുമല്ലോ എന്നു അവർ പറഞ്ഞു.


Ruth 2:14

Now Boaz said to her at mealtime, "Come here, and eat of the bread, and dip your piece of bread in the vinegar." So she sat beside the reapers, and he passed parched grain to her; and she ate and was satisfied, and kept some back.


ഭക്ഷണസമയത്തു ബോവസ് അവളോടു: ഇവിടെ വന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്ക; കഷണം ചാറ്റിൽ മുക്കിക്കൊൾക എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവൾ കൊയ്ത്തുകാരുടെ അരികെ ഇരുന്നു; അവൻ അവൾക്കു മലർ കൊടുത്തു; അവൾ തിന്നു തൃപ്തയായി ശേഷിപ്പിക്കയും ചെയ്തു.


×

Found Wrong Meaning for Parched?

Name :

Email :

Details :×