Sanctification

Show Usage

Pronunciation of Sanctification  

   

English Meaning

The act of sanctifying or making holy; the state of being sanctified or made holy;

  1. The (usually gradual or uncompleted) process by which a Christian believer is made holy through the action of the Holy Spirit.
  2. The process of making holy; hallowing, consecration.
  3. Blackmail.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× പാപമോചനം - Paapamochanam | Papamochanam
× പാപമോചനം - Paapamochanam | Papamochanam
× അലംഘനീയത - Alamghaneeyatha
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Thessalonians 4:4

that each of you should know how to possess his own vessel in sanctification and honor,


ഔരോരുത്തൻ ദൈവത്തെ അറിയാത്ത ജാതികളെപ്പോലെ കാമവികാരത്തിലല്ല,


1 Corinthians 1:30

But of Him you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God--and righteousness and sanctification and redemption--


നിങ്ങളോ അവനാൽ ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ഇരിക്കുന്നു. അവൻ നമുക്കു ദൈവത്തിങ്കൽ നിന്നു ജ്ഞാനവും നീതിയും ശുദ്ധീകരണവും വീണ്ടെടുപ്പുമായിത്തീർന്നു.


1 Peter 1:2

elect according to the foreknowledge of God the Father, in sanctification of the Spirit, for obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ: Grace to you and peace be multiplied.


പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മുന്നറിവിന്നു ഒത്തവണ്ണം ആത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചു അനുസരണം കാണിപ്പാനും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ തളിക്കപ്പെടുവാനുമായി വൃതന്മാരുമായവർക്കും എഴുതുന്നതു: നിങ്ങൾക്കു കൃപയും സമാധാനവും വർദ്ധിക്കുമാറാകട്ടെ.


×

Found Wrong Meaning for Sanctification?

Name :

Email :

Details :×