Strengthen

Show Usage

Pronunciation of Strengthen  

English Meaning

To make strong or stronger; to add strength to; as, to strengthen a limb, a bridge, an army; to strengthen an obligation; to strengthen authority.

  1. To make strong or increase the strength of.
  2. To become strong or stronger.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

ദൃഢീകരിക്കുക - Dhruddeekarikkuka ;സുദൃഢമാക്കുക - Sudhruddamaakkuka | Sudhruddamakkuka ;ഉറപ്പിക്കുക - Urappikkuka ;പോഷിപ്പിക്കുക - Poshippikkuka ;എണ്ണം കൂട്ടുക - Ennam Koottuka ;ഊർജ്ജിതപ്പെടുത്തുക - Oorjjithappeduththuka | Oorjjithappeduthuka ;

പ്രബലപ്പെടുത്തുക - Prabalappeduththuka | Prabalappeduthuka ;ശക്തിപ്പെടുത്തുക - Shakthippeduththuka | Shakthippeduthuka ;ഊര്‍ജ്ജിതപ്പെടുത്തുക - Oor‍jjithappeduththuka | Oor‍jjithappeduthuka ;പ്രബലീഭവിക്കുക - Prabaleebhavikkuka ;ബലിഷ്ഠമക്കുക - Balishdamakkuka ;ബലിഷ്‌ഠമാക്കുക - Balishdamaakkuka | Balishdamakkuka ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Deuteronomy 3:28

But command Joshua, and encourage him and strengthen him; for he shall go over before this people, and he shall cause them to inherit the land which you will see.'


ഈ യോർദ്ദാൻ നീ കടക്കയില്ല; യോശുവയോടു കല്പിച്ചു അവനെ ധൈര്യപ്പെടുത്തി ഉറപ്പിക്ക; അവൻ നായകനായി ഈ ജനത്തെ അക്കരെ കടത്തും; നീ കാണുന്ന ദേശം അവൻ അവർക്കും അവകാശമായി പങ്കിട്ടു കൊടുക്കും എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു.


Psalms 20:2

May He send you help from the sanctuary, And strengthen you out of Zion;


അവൻ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽനിന്നു നിനക്കു സഹായം അയക്കുമാറാകട്ടെ. സീയോനിൽനിന്നു നിന്നെ താങ്ങുമാറാകട്ടെ.


Isaiah 41:10

Fear not, for I am with you; Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, Yes, I will help you, I will uphold you with My righteous right hand.'


ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെ ഉണ്ടു; ഭ്രമിച്ചുനോക്കേണ്ടാ, ഞാൻ നിന്റെ ദൈവം ആകുന്നു; ഞാൻ നിന്നെ ശക്തീകരിക്കും; ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കും; എന്റെ നീതിയുള്ള വലങ്കൈകൊണ്ടു ഞാൻ നിന്നെ താങ്ങും,


×

Found Wrong Meaning for Strengthen?

Name :

Email :

Details :×