Strengthen

Show Usage

Pronunciation of Strengthen  

   

English Meaning

To make strong or stronger; to add strength to; as, to strengthen a limb, a bridge, an army; to strengthen an obligation; to strengthen authority.

  1. To make strong or increase the strength of.
  2. To become strong or stronger.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× സുദൃഢമാക്കുക - Sudhruddamaakkuka | Sudhruddamakkuka
× ഊർജ്ജിതപ്പെടുത്തുക - Oorjjithappeduththuka | Oorjjithappeduthuka
× ഊര്‍ജ്ജിതപ്പെടുത്തുക - Oor‍jjithappeduththuka | Oor‍jjithappeduthuka
× പ്രബലപ്പെടുത്തുക - Prabalappeduththuka | Prabalappeduthuka
× ശക്തിപ്പെടുത്തുക - Shakthippeduththuka | Shakthippeduthuka
× ബലിഷ്‌ഠമാക്കുക - Balishdamaakkuka | Balishdamakkuka

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Psalms 41:3

The LORD will strengthen him on his bed of illness; You will sustain him on his sickbed.


യഹോവ അവനെ രോഗശയ്യയിൽ താങ്ങും. ദീനത്തിൽ നീ അവന്റെ കിടക്ക എല്ലാം മാറ്റിവിരിക്കുന്നു.


Nahum 2:1

He who scatters has come up before your face. Man the fort! Watch the road! strengthen your flanks! Fortify your power mightily.


സംഹാരകൻ നിനക്കെതിരേ കയറിവരുന്നു; കോട്ട കാത്തുകൊൾക; വഴി സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുക; അര മുറുക്കുക; നിന്നെത്തന്നേ നല്ലവണ്ണം ശക്തീകരിക്ക.


Isaiah 30:2

Who walk to go down to Egypt, And have not asked My advice, To strengthen themselves in the strength of Pharaoh, And to trust in the shadow of Egypt!


ഫറവോന്റെ സംരക്ഷണയിൽ തങ്ങളെത്തന്നേ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്നും മിസ്രയീമിന്റെ നിഴലിൽ ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നും എന്റെ അരുളപ്പാടു ചോദിക്കാതെ മിസ്രയീമിലേക്കു പോകയും ചെയ്യുന്ന മത്സരമുള്ള മക്കൾക്കു അയ്യോ കഷ്ടം എന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Strengthen?

Name :

Email :

Details :×