Strengthens

Show Usage
   

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of strengthen.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ecclesiastes 7:19

Wisdom strengthens the wise More than ten rulers of the city.


ഒരു പട്ടണത്തിൽ പത്തു ബലശാലികൾ ഉള്ളതിനെക്കാൾ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിക്കു അധികം ബലം.


Proverbs 31:17

She girds herself with strength, And strengthens her arms.


അവൾ ബലംകൊണ്ടു അര മുറക്കുകയും ഭുജങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കയും ചെയ്യുന്നു.


Philippians 4:13

I can do all things through Christ who strengthens me.


എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിന്നും മതിയാകുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Strengthens?

Name :

Email :

Details :×