Strengthens

Show Usage
   

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of strengthen.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Philippians 4:13

I can do all things through Christ who strengthens me.


എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിന്നും മതിയാകുന്നു.


Ecclesiastes 7:19

Wisdom strengthens the wise More than ten rulers of the city.


ഒരു പട്ടണത്തിൽ പത്തു ബലശാലികൾ ഉള്ളതിനെക്കാൾ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിക്കു അധികം ബലം.


Psalms 104:15

And wine that makes glad the heart of man, Oil to make his face shine, And bread which strengthens man's heart.


അവൻ ഭൂമിയിൽനിന്നു ആഹാരവും മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വീഞ്ഞും അവന്റെ മുഖത്തെ മിനുക്കുവാൻ എണ്ണയും മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന അപ്പവും ഉത്ഭവിപ്പിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Strengthens?

Name :

Email :

Details :×