Testifies

Show Usage
   

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of testify.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

John 21:24

This is the disciple who testifies of these things, and wrote these things; and we know that his testimony is true.


ഈ ശിഷ്യൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചു സാക്ഷ്യം പറയുന്നവനും ഇതു എഴുതിയവനും ആകുന്നു; അവന്റെ സാക്ഷ്യം സത്യം എന്നു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു.


Acts 20:23

except that the Holy Spirit testifies in every city, saying that chains and tribulations await me.


ബന്ധനങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും എനിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവു പട്ടണം തോറും സാക്ഷ്യം പറയുന്നതല്ലാതെ അവിടെ എനിക്കു നേരിടുവാനുള്ള ഒന്നും ഞാൻ അറിയുന്നില്ല.


Revelation 22:20

He who testifies to these things says, "Surely I am coming quickly." Amen. Even so, come, Lord Jesus!


ഇതു സാക്ഷീകരിക്കുന്നവൻ: അതേ, ഞാൻ വേഗം വരുന്നു എന്നു അരുളിച്ചെയ്യുന്നു; ആമേൻ, കർത്താവായ യേശുവേ, വരേണമേ,


×

Found Wrong Meaning for Testifies?

Name :

Email :

Details :×