Unclean

Show Usage

Pronunciation of Unclean  

   

English Meaning

Not clean; foul; dirty; filthy.

  1. Foul or dirty.
  2. Morally defiled; unchaste.
  3. Ceremonially impure.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ദുഷിതമായ - Dhushithamaaya | Dhushithamaya
× വൃത്തികെട്ട - Vruththiketta | Vruthiketta
× വൃത്തിഹീന - Vruththiheena | Vruthiheena
× അശുദ്ധമായ - Ashuddhamaaya | Ashudhamaya
× മലിനമായ - Malinamaaya | Malinamaya

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Acts 5:16

Also a multitude gathered from the surrounding cities to Jerusalem, bringing sick people and those who were tormented by unclean spirits, and they were all healed.


അതുകൂടാതെ യെരൂശലേമിന്നു ചുറ്റുമുള്ള പട്ടണങ്ങളിൽനിന്നു പുരുഷാരം വന്നുകൂടി രോഗികളെയും അശുദ്ധാത്മാക്കൾ ബാധിച്ചവരെയും കൊണ്ടുവരികയും അവർ എല്ലാവരും സൗഖ്യം പ്രാപിക്കയും ചെയ്യും.


Deuteronomy 14:8

Also the swine is unclean for you, because it has cloven hooves, yet does not chew the cud; you shall not eat their flesh or touch their dead carcasses.


പന്നി: അതു കുളമ്പു പിളർന്നതെങ്കിലും അയവിറക്കുന്നില്ല; അതു നിങ്ങൾക്കു അശുദ്ധം ഇവയുടെ മാംസം തിന്നരുതു; പിണം തൊടുകയും അരുതു.


Zechariah 13:2

"It shall be in that day," says the LORD of hosts, "that I will cut off the names of the idols from the land, and they shall no longer be remembered. I will also cause the prophets and the unclean spirit to depart from the land.


അന്നാളിൽ ഞാൻ ദേശത്തുനിന്നു വിഗ്രഹങ്ങളുടെ പേർ ഇല്ലാതാക്കും; ഇനി അവയെ ഔർക്കയുമില്ല; ഞാൻ പ്രവാചകന്മാരെയും മലിനാത്മാവിനെയും ദേശത്തുനിന്നു നീക്കിക്കളയും എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു.


×

Found Wrong Meaning for Unclean?

Name :

Email :

Details :×