Weeping

Show Usage

Pronunciation of Weeping  

   

English Meaning

The act of one who weeps; lamentation with tears; shedding of tears.

  1. Shedding tears; tearful.
  2. Dropping rain: weeping clouds.
  3. Having slender drooping branches.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× രോദനം - Rodhanam
× വിലാപം - Vilaapam | Vilapam
× കരയുക - Karayuka
× രടനം - Radanam
× ഉദസ്ര - Udhasra
× കണ്ണീരിലൂടെ പ്രകാശിപ്പിക്കുക - Kanneeriloode Prakaashippikkuka | Kanneeriloode Prakashippikkuka
× കരഞ്ഞു ശബ്‌ദമുണ്ടാക്കുക - Karanju Shabdhamundaakkuka | Karanju Shabdhamundakkuka
× പ്രലാപം - Pralaapam | Pralapam
× കേഴുക - Kezhuka
× നനയുക - Nanayuka

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Deuteronomy 34:8

And the children of Israel wept for Moses in the plains of Moab thirty days. So the days of weeping and mourning for Moses ended.


യിസ്രായേൽമക്കൾ മോശെയെകൂറിച്ചു മോവാബ് സമഭൂമിയിൽ മുപ്പതുദിവസം കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു; അങ്ങനെ മോശെയെകൂറിച്ചു കരഞ്ഞു വിലപികൂന്ന കാലം തികഞ്ഞു.


Psalms 30:5

For His anger is but for a moment, His favor is for life; weeping may endure for a night, But joy comes in the morning.


അവന്റെ കോപം ക്ഷണനേരത്തേക്കേയുള്ളു; അവന്റെ പ്രസാദമോ ജീവപര്യന്തമുള്ളതു; സന്ധ്യയിങ്കൽ കരച്ചൽ വന്നു രാപാർക്കും; ഉഷസ്സിലോ ആനന്ദഘോഷം വരുന്നു.


Matthew 22:13

Then the king said to the servants, "Bind him hand and foot, take him away, and cast him into outer darkness; there will be weeping and gnashing of teeth.'


രാജാവു ശുശ്രൂഷക്കാരോടു: ഇവനെ കയ്യും കാലും കെട്ടി ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിൽ തള്ളിക്കളവിൻ ; അവിടെ കരച്ചലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകും എന്നു പറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Weeping?

Name :

Email :

Details :×