Betrothed

Show Usage

Pronunciation of Betrothed  

   

English Meaning

  1. Engaged to be married.
  2. A person to whom one is engaged to be married.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× വിവാഹവാഗ്‌ദാനം - Vivaahavaagdhaanam | Vivahavagdhanam
× വിവാഹനിശ്ചയം ചെയ്യപ്പെട്ട - Vivaahanishchayam Cheyyappetta | Vivahanishchayam Cheyyappetta
× വിവാഹനിശ്ചയം - Vivaahanishchayam | Vivahanishchayam
×
× പ്രതിശ്രുതമാക്കപ്പെട്ട - Prathishruthamaakkappetta | Prathishruthamakkappetta

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Luke 1:27

to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, of the house of David. The virgin's name was Mary.


ദാവീദ് ഗൃഹത്തിലുള്ള യോസേഫ് എന്നൊരു പുരുഷന്നു വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന കന്യകയുടെ അടുക്കൽ അയച്ചു; ആ കന്യകയുടെ പേർ മറിയ എന്നു ആയിരുന്നു.


Deuteronomy 22:27

For he found her in the countryside, and the betrothed young woman cried out, but there was no one to save her.


വയലിൽവെച്ചല്ലോ അവൻ അവളെ കണ്ടെത്തിയതു; യുവതി നിലവിളിച്ചാലും അവളെ രക്ഷിപ്പാൻ ആൾ ഇല്ലായിരുന്നു.


Exodus 21:9

And if he has betrothed her to his son, he shall deal with her according to the custom of daughters.


അവൻ അവളെ തന്റെ പുത്രന്നു നിയമിച്ചു എങ്കിൽ പുത്രിമാരുടെ ന്യായത്തിന്നു തക്കവണ്ണം അവളോടു പെരുമാറേണം.


×

Found Wrong Meaning for Betrothed?

Name :

Email :

Details :×