Building

Show Usage

Pronunciation of Building  

   

English Meaning

The act of constructing, erecting, or establishing.

  1. Something that is built, as for human habitation; a structure.
  2. The act, process, art, or occupation of constructing.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× നിര്‍മ്മാണകല - Nir‍mmaanakala | Nir‍mmanakala
× അഗ്രധാനി - Agradhaani | Agradhani
× പ്രാസാദചന്ദ്രിക - Praasaadhachandhrika | Prasadhachandhrika
× തകയ്പ് - Thakaypu
× ഭവനം - Bhavanam
× സൗധം - Saudham | Soudham
× നിര്‍മ്മാണ കല - Nir‍mmaana Kala | Nir‍mmana Kala
× പുരപണി - Purapani

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Kings 9:1

And it came to pass, when Solomon had finished building the house of the LORD and the king's house, and all Solomon's desire which he wanted to do,


യഹോവയുടെ ആലയവും രാജധാനിയും മറ്റും തനിക്കു ഉണ്ടാക്കുവാൻ മനസ്സും താല്പര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നതൊക്കെയും ശലോമോൻ പണിതു തീർന്നശേഷം


1 Kings 15:21

Now it happened, when Baasha heard it, that he stopped building Ramah, and remained in Tirzah.


ബയെശാ അതു കേട്ടപ്പോൾ രാമാ പണിയുന്നതു നിർത്തി തിർസ്സയിൽ തന്നേ പാർത്തു.


Luke 6:48

He is like a man building a house, who dug deep and laid the foundation on the rock. And when the flood arose, the stream beat vehemently against that house, and could not shake it, for it was founded on the rock.


ആഴെക്കുഴിച്ചു പാറമേൽ അടിസ്ഥാനം ഇട്ടു വീടു പണിയുന്ന മനുഷ്യനോടു അവൻ തുല്യൻ . വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായിട്ടു ഒഴുകൂ വീട്ടിനോടു അടിച്ചു; എന്നാൽ അതു നല്ലവണ്ണം പണിതിരിക്കകൊണ്ടു അതു ഇളകിപ്പോയില്ല.


×

Found Wrong Meaning for Building?

Name :

Email :

Details :×