Building

Show Usage

Pronunciation of Building  

English Meaning

The act of constructing, erecting, or establishing.

  1. Something that is built, as for human habitation; a structure.
  2. The act, process, art, or occupation of constructing.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

തകയ്പ് - Thakaypu ;അയ്യം - Ayyam ;സൗധം - Saudham | Soudham ;ഗര്‍ഗ്ഗവിദ്യ - Gar‍ggavidhya ;പുരപണി - Purapani ;പ്രാസാദചന്ദ്രിക - Praasaadhachandhrika | Prasadhachandhrika ;

അഗ്രധാനി - Agradhaani | Agradhani ;നിര്‍മ്മാണകല - Nir‍mmaanakala | Nir‍mmanakala ;നിര്‍മ്മാണ കല - Nir‍mmaana Kala | Nir‍mmana Kala ;കെട്ടിടം - Kettidam ;ഭവനം - Bhavanam ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ezekiel 41:15

He measured the length of the building behind it, facing the separating courtyard, with its galleries on the one side and on the other side, one hundred cubits, as well as the inner temple and the porches of the court,


അഴിയുള്ള ജാലകങ്ങൾക്കും ഉമ്മരപ്പടിക്കു മേൽ മൂന്നു നിലയായി ചുറ്റും ഉണ്ടായിരുന്ന നടപ്പുരകൾക്കും നിലംതൊട ജാലകങ്ങളോളവും പലകയടിച്ചിരുന്നു; ജാലകങ്ങളോ മൂടിയിരുന്നു.


2 Chronicles 3:3

This is the foundation which Solomon laid for building the house of God: The length was sixty cubits (by cubits according to the former measure) and the width twenty cubits.


ദൈവാലയം പണിയേണ്ടതിന്നു ശലോമോൻ ഇട്ട അടിസ്ഥാനത്തിന്റെ പരിമാണമോ: മുമ്പിലത്തെ അളവിൻ പ്രകാരം അതിന്റെ നീളം അറുപതുമുഴം, വീതി ഇരുപതുമുഴം.


Ezekiel 41:13

So he measured the temple, one hundred cubits long; and the separating courtyard with the building and its walls was one hundred cubits long;


ആലയത്തിന്റെ മുൻ ഭാഗത്തിന്റെയും കിഴക്കുള്ള മുറ്റത്തിന്റെയും വീതിയും നൂറുമുഴമായിരുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Building?

Name :

Email :

Details :×