Building

Show Usage

Pronunciation of Building  

   

English Meaning

The act of constructing, erecting, or establishing.

  1. Something that is built, as for human habitation; a structure.
  2. The act, process, art, or occupation of constructing.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× നിര്‍മ്മാണ കല - Nir‍mmaana Kala | Nir‍mmana Kala
× പ്രാസാദചന്ദ്രിക - Praasaadhachandhrika | Prasadhachandhrika
× നിര്‍മ്മാണകല - Nir‍mmaanakala | Nir‍mmanakala
× ഭവനം - Bhavanam
× അഗ്രധാനി - Agradhaani | Agradhani
× പുരപണി - Purapani
× സൗധം - Saudham | Soudham
× തകയ്പ് - Thakaypu

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jude 1:20

But you, beloved, building yourselves up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit,


നിങ്ങളോ, പ്രിയമുള്ളവരേ, നിങ്ങളുടെ അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസത്തെ ആധാരമാക്കി നിങ്ങൾക്കു തന്നേ ആത്മികവർദ്ധന വരുത്തിയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചും നിത്യജീവന്നായിട്ടു


Ezekiel 41:15

He measured the length of the building behind it, facing the separating courtyard, with its galleries on the one side and on the other side, one hundred cubits, as well as the inner temple and the porches of the court,


അഴിയുള്ള ജാലകങ്ങൾക്കും ഉമ്മരപ്പടിക്കു മേൽ മൂന്നു നിലയായി ചുറ്റും ഉണ്ടായിരുന്ന നടപ്പുരകൾക്കും നിലംതൊട ജാലകങ്ങളോളവും പലകയടിച്ചിരുന്നു; ജാലകങ്ങളോ മൂടിയിരുന്നു.


Ezra 6:8

Moreover I issue a decree as to what you shall do for the elders of these Jews, for the building of this house of God: Let the cost be paid at the king's expense from taxes on the region beyond the River; this is to be given immediately to these men, so that they are not hindered.


ഈ ദൈവാലയം പണിയേണ്ടതിന്നു നിങ്ങൾ യെഹൂദന്മാരുടെ മൂപ്പന്മാർക്കും ചെയ്യേണ്ടതിനെക്കുറിച്ചു ഞാൻ കല്പിക്കുന്നതെന്തെന്നാൽ: നദിക്കു അക്കരെ പിരിയുന്ന കരമായ രാജാവിന്റെ മുതലിൽനിന്നു ആ ആളുകൾക്കു കാലതാമസം കൂടാതെ കൃത്യമായി ചെലവും കൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Building?

Name :

Email :

Details :×