Goodness

Show Usage

Pronunciation of Goodness  

   

English Meaning

The quality of being good in any of its various senses; excellence; virtue; kindness; benevolence; as, the goodness of timber, of a soil, of food; goodness of character, of disposition, of conduct, etc.

  1. The state or quality of being good.
  2. The beneficial or nutritious part.
  3. Used to express mild surprise.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ഉത്തമഗുണം - Uththamagunam | Uthamagunam
× നിണര്‍ - Ninar‍
× നന്മ - Nanma
× നല്ലതായിരിക്കല്‍ - Nallathaayirikkal‍ | Nallathayirikkal‍
× നലം - Nalam
× നറ്റം - Nattam
× സുകൃതം - Sukrutham

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Chronicles 17:26

And now, LORD, You are God, and have promised this goodness to Your servant.


അതുകൊണ്ടു അടിയന്റെ ഗൃഹം തിരുമുമ്പാകെ എന്നേക്കും ഇരിക്കേണ്ടതിന്നു അതിനെ അനുഗ്രഹിപ്പാൻ നിനക്കു പ്രസാദം തോന്നിയിരിക്കുന്നു; യഹോവേ, നീ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു; അതു എന്നേക്കും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടും ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ.


2 Samuel 7:28

"And now, O Lord GOD, You are God, and Your words are true, and You have promised this goodness to Your servant.


കർത്താവായ യഹോവേ, നീ തന്നേ ദൈവം; നിന്റെ വചനങ്ങൾ സത്യം ആകുന്നു; അടിയന്നു ഈ നന്മയെ നീ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുമിരിക്കുന്നു.


Jeremiah 31:12

Therefore they shall come and sing in the height of Zion, Streaming to the goodness of the LORD--For wheat and new wine and oil, For the young of the flock and the herd; Their souls shall be like a well-watered garden, And they shall sorrow no more at all.


അവർ വന്നു സീയോൻ മുകളിൽ കയറി ഘോഷിച്ചുല്ലസിക്കും; ധാന്യം, വീഞ്ഞു, എണ്ണ, കുഞ്ഞാടുകൾ, കാളകൂട്ടികൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള യഹോവയുടെ നന്മയിലേക്കു ഔടിവരും; അവരുടെ പ്രാണൻ നനഞ്ഞിരിക്കുന്ന തോട്ടം പോലെയാകും; അവർ ഇനി ക്ഷീണിച്ചു പോകയുമില്ല.


×

Found Wrong Meaning for Goodness?

Name :

Email :

Details :×