Compassion

Show Usage

Pronunciation of Compassion  

   

English Meaning

Literally, suffering with another; a sensation of sorrow excited by the distress or misfortunes of another; pity; commiseration.

  1. Deep awareness of the suffering of another coupled with the wish to relieve it. See Synonyms at pity.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× കരുണ - Karuna
× സഹതാപം - Sahathaapam | Sahathapam
× സഹാനുഭൂതി - Sahaanubhoothi | Sahanubhoothi
× ആര്‍ദ്രത - Aar‍dhratha | ar‍dhratha
× കൃപാസിന്ധു - Krupaasindhu | Krupasindhu
× കരുണാകരന്‍ - Karunaakaran‍ | Karunakaran‍
× ദയാലു - Dhayaalu | Dhayalu
× ഘൃണ - Ghruna
× കരുണാനിധി - Karunaanidhi | Karunanidhi
× കാരുണ്യം - Kaarunyam | Karunyam
× ഭൂതദയ - Bhoothadhaya
× കൃപ - Krupa
× ദയ - Dhaya

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Luke 7:13

When the Lord saw her, He had compassion on her and said to her, "Do not weep."


അവളെ കണ്ടിട്ടു കർത്താവു മനസ്സലിഞ്ഞു അവളോടു: കരയേണ്ടാ എന്നു പറഞ്ഞു; അവൻ അടുത്തു ചെന്നു മഞ്ചം തൊട്ടു ചുമക്കുന്നവർ നിന്നു.


1 Samuel 23:21

And Saul said, "Blessed are you of the LORD, for you have compassion on me.


അതിന്നു ശൗൽ പറഞ്ഞതു: നിങ്ങൾക്കു എന്നോടു മനസ്സലിവു തോന്നിയിരിക്കകൊണ്ടു നിങ്ങൾ യഹോവയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവർ.


2 Chronicles 30:9

For if you return to the LORD, your brethren and your children will be treated with compassion by those who lead them captive, so that they may come back to this land; for the LORD your God is gracious and merciful, and will not turn His face from you if you return to Him."


നിങ്ങൾ യഹോവയിങ്കലേക്കു വീണ്ടും തിരിയുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരും പുത്രന്മാരും തങ്ങളെ ബദ്ധരാക്കി കൊണ്ടു പോയവരോടു കരുണ ലഭിച്ചു ഈ ദേശത്തിലേക്കു മടങ്ങിവരും; നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ കൃപയും കരുണയും ഉള്ളവനല്ലോ; നിങ്ങൾ അവന്റെ അടുക്കലേക്കു തിരിഞ്ഞു വരുന്നു എങ്കിൽ അവൻ നിങ്ങളെ നോക്കാതവണ്ണം മുഖം തിരിച്ചുകളകയില്ല.


×

Found Wrong Meaning for Compassion?

Name :

Email :

Details :×