Marvelled

   

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of marvel.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× വിശിഷ്‌ടമായ - Vishishdamaaya | Vishishdamaya
× അതിശയകരമായ - Athishayakaramaaya | Athishayakaramaya
×
× ആശ്ചര്യകരമായ - Aashcharyakaramaaya | ashcharyakaramaya
× വിസ്‌മയാവഹ ഗുണവിശേഷം - Vismayaavaha Gunavishesham | Vismayavaha Gunavishesham
× അത്ഭുതം - Athbhutham
× അത്യാശ്ചര്യം - Athyaashcharyam | Athyashcharyam
× അത്ഭുതമായ - Athbhuthamaaya | Athbhuthamaya
× അത്യത്ഭുതകരമായി - Athyathbhuthakaramaayi | Athyathbhuthakaramayi
× വിസ്‌മയാവഹമായ - Vismayaavahamaaya | Vismayavahamaya

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Marvelled?

Name :

Email :

Details :×