Stood

Show Usage

Pronunciation of Stood  

   

English Meaning

  1. Past tense and past participle of stand.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× stand എന്ന പദത്തിന്റെ ഭൂതകാലവും നാമവിശേഷണ രൂപവും - Stand Enna Padhaththinte Bhoothakaalavum Naamavisheshana Roopavum | Stand Enna Padhathinte Bhoothakalavum Namavisheshana Roopavum

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

John 11:56

Then they sought Jesus, and spoke among themselves as they stood in the temple, "What do you think--that He will not come to the feast?"


എന്നാൽ മഹാപുരോഹിതന്മാരും പരീശന്മാരും അവനെ പിടിക്കേണം എന്നു വെച്ചു അവൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടം ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞാൽ അറിവു തരേണമെന്നു കല്പന കൊടുത്തിരുന്നു.


Matthew 2:9

When they heard the king, they departed; and behold, the star which they had seen in the East went before them, till it came and stood over where the young Child was.


രാജാവു പറഞ്ഞതു കേട്ടു അവർ പുറപ്പെട്ടു; അവർ കിഴക്കു കണ്ട നക്ഷത്രം ശിശു ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്നു മീതെ വന്നു നിലക്കുവോളം അവർക്കുംമുമ്പായി പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നു.


Exodus 33:9

And it came to pass, when Moses entered the tabernacle, that the pillar of cloud descended and stood at the door of the tabernacle, and the LORD talked with Moses.


മോശെ കൂടാരത്തിൽ കടക്കുമ്പോൾ മേഘസ്തംഭം ഇറങ്ങി കൂടാരവാതിൽക്കൽ നിൽക്കയും യഹോവ മോശെയോടു സംസാരിക്കയും ചെയ്തു.


×

Found Wrong Meaning for Stood?

Name :

Email :

Details :×