Tabernacles

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of tabernacle.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Leviticus 23:34

"Speak to the children of Israel, saying: "The fifteenth day of this seventh month shall be the Feast of tabernacles for seven days to the LORD.


നീ യിസ്രായേൽമക്കളോടു പറയേണ്ടതു എന്തെന്നാൽ: ഏഴാം മാസം പതിനഞ്ചാം തിയ്യതി മുതൽ ഏഴു ദിവസം യഹോവേക്കു കൂടാരപ്പെരുനാൾ ആകുന്നു.


John 7:2

Now the Jews' Feast of tabernacles was at hand.


എന്നാൽ യെഹൂദന്മാരുടെ കൂടാരപ്പെരുനാൾ അടുത്തിരുന്നു.


Deuteronomy 16:13

"You shall observe the Feast of tabernacles seven days, when you have gathered from your threshing floor and from your winepress.


കളത്തിലെ ധാന്യവും ചക്കിലെ വീഞ്ഞും ശേഖരിച്ചുകഴിയുമ്പോൾ നീ ഏഴു ദിവസം കൂടാരപ്പെരുനാൾ ആചരിക്കേണം.


×

Found Wrong Meaning for Tabernacles?

Name :

Email :

Details :×